Šumske i protupožarne prometnice

Ovo Ministarstvo iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma raspodjeljuje sredstva namijenjena održavanju zapuštene šumske infrastrukture.
Zahtjev za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica podnose se  na javni poziv ovog Ministarstva, a mogu ga podnijeti:
grupa privatnih šumoposjednika, udruga privatnih šumoposjednika i privatni šumoposjednik.
 

Uvjeti za podnošenje zahtjeva

 
  • Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.
  • Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma privatnih šumoposjednika od požara.
  • Prometnice koje se u katastru vode kao javno dobro imaju prioritet pred ostalima ako imaju isti broj bodova.
 

Potrebna dokumentacija

 
  • topografska karta M 1:25 000 sa označenom predmetnom prometnicom;
  • kopiju katastarskog plana s označenom predmetnom prometnicom,
  • popis posjednika i katastarskih čestica preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi,
  • ako prometnica nije javno dobro, za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih posjednika, preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi,
  • dokaz da je jedinica lokalne samouprave, na čijem je području prometnica, upoznata s namjerom izvođenja radova i
  • dokaz da je prometnica svrstana kao protupožarna u plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave (samo za protupožarne prometnice)