Vinogradarstvo i vinarstvo

Zakon o vinu

(Narodne novine, br. 32/2019):

Lista zemljopisnih oznaka

(Narodne novine, br. 64/2017)

Popis ovlaštenih laboratorija

(Narodne novine, broj 49/2017)

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

(Narodne novine, br. 102/2004 i 64/2005)

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

(Narodne novine, br. 28/2018)

Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

(Narodne novine, br. 106/2004137/2012142/201348/2014 i 1/2015)

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

(Narodne novine, br. 74/201280/2012 – ispravak48/2013 i 159/2013)

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

(Narodne novine, broj 53/2014)

Pravilnik o upisniku destilatera

(Narodne novine, br. 137/2005 i 75/2007)

Pravilnik o proizvodnji vina

(Narodne novine, br. 2/2005137/2008 i 48/2014)

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

(Narodne novine, broj 73/2017)


Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

(Narodne novine, br. 20/2019)

Pravilnik o voćnim vinima

(Narodne novine, br. 73/200624/201128/201162/201182/2011120/2012 i 59/2013)

Lista tradicionalnih izraza za vino

(Narodne novine, br. 96/200762/2010133/201014/201152/201275/2013138/201396/200762/2010133/201014/201152/201275/2013138/201342/2017 i 49/2017 - ispravak)

Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

(Narodne novine, br. 71/2008 i 121/2014)

Zakon o poljoprivredi

(Narodne novine, br.118/2018):

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

(Narodne novine, broj 114/2010)

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

(Narodne novine, br. 141/201031/201178/2011 i 120/2012)

 

Zakon o poljoprivredi i Zakon o vinu:

Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

(Narodne novine, br. 79/2017)

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

(Narodne novine, br. 142/2013 i 49/2014)

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

(Narodne novine, br. 48/201483/2014147/2014110/2016 i 127/2017)

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201523/201673/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/201573/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015 49/201540/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine, br. 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br. 8/2019)
 
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br. 16/2019)

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Narodne novine, br. 21/19)

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br. 26/2019)


ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1718 оd 14. listopada 2019. o zaštiti tradicionalnih izraza „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” kojima se označuju vina proizvedena u Hrvatskoj

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9, 11. 1. 2019.) 

Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014.)


NACIONALNI PROGRAM POMOĆI SEKTORU VINA

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 оd 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina 


PROPISI ZA JAKA ALKOHOLNA PIĆA
 
Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (Narodne novine, br. 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12)
 
UREDBA (EU) 2019/787 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 objavljena je u Službenom listu  (SL L 130, 17.5.2019.)