Poljoprivredno zemljište

Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 115/2018

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 27/2018

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 89/2018

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 90/2018

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 92/2018

Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/2018

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom NN 94/2018

Pravilnik o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/2018

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture NN 8/2019

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 23/19 

Pravilnik o agrotehničkim mjerama NN 22/19

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta NN 22/19

Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 47/19

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike NN 65/19

Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske NN 84/19

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja NN 71 /19

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 98/2019

Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine NN 106/2019
 
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 36/21