Vinogradarstvo i vinarstvo

Zakon o vinu (Narodne novine, br. 32/2019):

Pravilnik o vinogradarstvu (Narodne novine, br. 81/22)

Pravilnik o vinarstvu (Narodne novine, br. 81/22, 75/23 ,81/23,)

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina 

Lista tradicionalnih izraza za vino (Narodne novine, br. 96/200762/2010133/201014/201152/201275/2013138/201396/2007

62/2010133/201014/201152/201275/2013138/201342/2017 i 49/2017 - ispravak)
 

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007
 
UREDBA (EU) 2021/2116 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
 
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.)


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1606 оd 30. svibnja 2023 o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/33 u pogledu određenih odredaba o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla za vino i o prezentiranju obveznih  podataka za proizvode od vinove loze i u pogledu posebnih pravila za navođenje i označivanje  sastojaka proizvoda od vinove loze te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u pogledu certificiranja uvezenih vinskih proizvoda

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9, 11. 1. 2019.) 

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1718 оd 14. listopada 2019. o zaštiti tradicionalnih izraza „Opolo”, „Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)”, „Kvalitetno biser vino”, „Mlado vino”, „Vrhunsko pjenušavo vino” i „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)” kojima se označuju vina proizvedena u Hrvatskoj

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/934 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/935 оd 16. travnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda analize za određivanje fizičkih, kemijskih i organoleptičkih svojstava proizvoda od vinove loze te obavješćivanja o odlukama država članica o povećanju prirodne alkoholne jakosti.
Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014.)
 


NACIONALNI PROGRAM POMOĆI SEKTORU VINA
 
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br.  NN 
8/1931/2020138/22 )

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br.  NN 
16/19NN 112/20138/22)

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br.
 NN 21/19, NN 21/20, NN 9/23)

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (Narodne novine, br.  NN  
26/19NN 21/20NN 24/21, NN 14/23 )

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 оd 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina 
 
UREDBA (EU) 2021/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.