Duhan i konoplja

PRAVNI OKVIR EUROPSKE UNIJE

UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola

 

PRAVNI OKVIR REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/0187/02163/03141/0440/07149/0984/1180/13, 39/19)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 39/19:

 • uveden je pojam industrijska konoplja što podrazumijeva podvrstu konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga 
 • omogućeno je korištenje i ostalih dijelova biljke, osim sjemenki odnosno  korištenje cijele biljke industrijske konoplje u industrijske svrhe u građevinskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, industriji papira, autoindustriji te u proizvodnji biogoriva  
 • ukinut je sustav prethodnog odobravanja uzgoja konoplje 
 • uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje pri Ministarstvu poljoprivrede u kojoj se vode sljedeći podaci:
 • ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe 
 • osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe 
 • osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj (MBS) pravne osobe 
 • naziv i broj katastarske općine/katastarske čestice na kojoj se obavlja uzgoj  
 • površine pod kulturom (ha)  
 • naziv sorte koja se uzgaja 
 • propisana je kazna u iznosu od:
  • 20.000 – 50.000 kuna za pravnu osobu i 1.000 – 10.000 kuna za fizičku osobu koja:
   • uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u Evidenciju 
   • nije dostavila promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji

Zakon o duhanu 69/99

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda 69/06