Upute za korisnike


ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE I DRUGIH OBLIKA UDRUŽENJA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
 
 
Proizvođačka organizacija je pravna osoba koja predstavlja osnovni oblik dobrovoljnog udruživanja proizvođača primarnog poljoprivrednog proizvoda nastala na inicijativu i kontrolirana od strane njezinih članova koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka značajnih za rad i poslovanje.
 
Pravni oblici na temelju kojih se može steći status proizvođačke organizacije su zadruga ili trgovačko društvo (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo), a proizvođačka organizacija sastoji se od minimalno sedam (7) članova proizvođača, neovisno o sektoru u kojem se traži priznavanje.
 
Jedna od najznačajnijih djelatnosti proizvođačke organizacije jest objedinjavanje ponude i stavljanje na tržište proizvoda vlastitih članova putem računa proizvođačke organizacije.
 
Pravna osnova:
 
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“, broj 87/20)
 
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“, broj 129/20)
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“, broj 45/22)
 
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“, broj 54/22)

 
Pravna osoba podnosi Ministarstvu Zahtjev uz koji prilaže:
 • pravni akt (ovjerena preslika),
 • izvadak iz Sudskog registra za djelatnost u sektoru za koji se traži priznavanje (ne stariji od 3 mjeseca),
 • potvrda banke o žiro računu,
 • preslika potpisnog kartona na kojem su evidentirani osnovni podaci o vlasniku računa i ovlaštenicima te deponirani njihovi potpisi (FINA),
 • potpisanu i ovjerenu Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje (Prilog I),
 • dokaz o obujmu (količini) proizvodnje,
 • dokaz o vrijednosti utržene proizvodnje,
 • Plan rada proizvođačke organizacije (Prilog III).
Nakon provedene administrativne obrade podnesenog Zahtjeva, na adresi sjedišta podnositelja Zahtjeva Ministarstvo provodi provjeru istinitosti i točnosti dokaza dostavljenih u svrhu stjecanja statusa proizvođačke organizacije te izdaje Rješenje o priznavanju. 
  
MINIMALAN BROJ ČLANOVA PROIZVOĐAČA I MINIMALNA VRIJEDNOST UTRŽENE PROIZVODNJE:
 
sektor minimalna vrijednost utržive proizvodnje
/HRK*
minimalni broj članova proizvođača
lan i konoplja 3.000.000,00 7
krmno bilje 3.000.000,00 7
maslinovo ulje i masline 3.000.000,00 7
vino 3.000.000,00 7
pčelarski proizvodi 2.000.000,00 7
ovčetina i kozletina 2.000.000,00 7
žitarice 3.000.000,00 7
meso peradi 3.000.000,00 7
drugi proizvodi** 3.000.000,00 7
živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće 3.000.000,00 7
proizvodi ostalih sektora*** 3.000.000,00 7
duhan 3.000.000,00 7
voće i povrće  3.000.000,00 7
jaja 2.000.000,00 7
govedina i teletina 3.000.000,00 7
šećer 3.000.000,00 7
mlijeko i mliječni proizvodi 2.000.000,00 7
prerađeni proizvodi od voća i povrća 3.000.000,00 7
svinjetina 3.000.000,00 7
 
* u skladu s referentnim razdobljem iz članka 8. Pravilnika,
** proizvodi navedeni u dijelu XXIV. Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013,
*** svi proizvodi iz sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a koji nisu navedeni u tablici.
 
POPIS PRIZNATIH PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA
 
Priznate proizvođačke organizacije u Republici Hrvatskoj
 
 
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA:
 
 • PRILOG I  (uključujući sve pripadajuće tablice),
 • PRILOG III (Sadržaj plana rada),
 • Zahtjevu za priznavanje priložiti sve dokumente iz tablice „Dokumenti u prilogu zahtjeva za priznavanje“
Zahtjev za priznavanje (preuzimanje) *Napomena: potrebno je ispravno popuniti sve tablice koje čine sastavni dio Zahtjeva za priznavanje.
 
Sektorska organizacija je pravna osoba koju čine predstavnici gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, preradom i/ili trgovinom proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osnovana na inicijativu pravnih osoba iz članka 13.b. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“ br. 45/22) koja se bavi isključivo proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda iz jednog ili više sektora Uredbe (EU) br. 1308/2013 sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, na dobrobit svih njezinih članova.

Sektorske organizacije, u pravilu, ne sudjeluju u proizvodnom procesu (iako postoje iznimke u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina te sektoru duhana) niti formiranju cijena, već je njihova osnovna zadaća aktivno sudjelovanje u održavanju stabilnosti tržišnih prilika u određenom sektoru.
 
Sektorske organizacije prate stanje tržišta, što podrazumijeva prikupljanje statističkih podataka u svrhu obrade i analize stanja tržišta, predlažu nacrte standardnih ugovora i promiču ugovorne odnose, istražuju potencijalna strana tržišta za izvoz i pružanje svih drugih oblika pomoći svim njihovim članovima.
 
Zbog reprezentativnosti i sastava (proizvođači, prerađivači, trgovci) smatraju se meritornima (pregovaračka strana) za reagiranje i davanje odgovarajućih prijedloga za rješavanje problema nestabilnosti tržišta i drugih izazova u sektoru u kojemu djeluju, sa svrhom osiguravanja stabilnosti i održivosti proizvodnje i poslovanja svih dionika u lancu opskrbe potrošača. Njihova pravna forma može biti i udruga, s obzirom da uglavnom ne obavljaju gospodarsku djelatnost.
 
 
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SEKTORSKE ORGANIZACIJE:
   
Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija i zahtjev za priznavanje sektorske organizacije mogu se poslati:
 
 
Elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr;
 
Poštanskim putem na adresu:
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

 
*VAŽNO! - OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA
 
Proizvođačke organizacije obvezne su najmanje jednom kvartalno dostavljati ispravno popunjen PRILOG IV - Notifikacijske obrasce 1 i 1a uključujući ažurirane podatke s popisom i brojem članova, promjenama u članstvu, vrijednosti utržene proizvodnje i obujmu proizvodnje prema sektorima, odnosno proizvodima.
 
 
PRILOG IV dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr;

 
Notifikacijski obrazac (preuzimanje dokumenta):