Državne potpore

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina EU postala je pravno obvezujuća u Republici Hrvatskoj. EU pravila o državnoj potpori temelje se na člancima 107., 108. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Prema članku 107. UFEU državna potpora definira se kao stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog korisnika.

Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nagleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108. UFEU.
Državne potpore u poljoprivrednom sektoru su potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u područje primjene Priloga I. UFEU.

Nadležno tijelo

Nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru poljoprivrede u RH je Ministarstvo poljoprivrede sukladno članku 67. Zakona o poljoprivredi (NN 30/15). Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17) propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju i druga pitanja vezana uz državnu potporu.

U procesu prijave mjera državne potpore izuzetno je važno utvrditi predstavlja li prijedlog programa/projekta ili politike državnu potporu. Ukoliko se radi o državnoj potpori, važno ju je provesti u skladu s propisima o državnoj potpori. Pritom pojedine potpore podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji, dok se  druge uklapaju u dopuštene postojeće programe državne potpore ili izuzeća. Davatelji državne potpore (čl. 66. st. 2 Zakona o poljoprivredi) dužni su dostaviti prijedlog programa i/ili pojedinačne državne potpore Ministarstvu poljoprivrede u skladu s odredbama Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u slučaju:

  • uvođenje novih mjera državne potpore,
  • promjene/dopune državne potpore izuzete od obveze prijave na temelju popisa o skupnom izuzeću u poljoprivredi, te
  • promjene/dopune potpora male vrijednosti.

Postupak prijave državne potpore

Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na  propisanim obrascima, prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva, osobito prijedlog pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora donosi. Ministarstvo utvrđuje je li prijedlog kompletan te ispituje ispunjava li sve uvjete propisane odgovarajućim EU uredbama i smjernicama.
Kada je prijedlog državne potpore kompletan i usklađen, Ministarstvo prosljeđuje prijavu elektroničkim putem Europskoj komisiji.

Ukoliko prijedlog državne potpore ispunjava sve uvjete Uredbe o izuzeću ili Uredbe o de minimisu, Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno mišljenje o njihovoj sukladnosti. Radi li se o državnim potporama izuzetim od prijave, Ministarstvo taj sažetak prosljeđuje elektroničkim putem Europskoj komisiji koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama Agriculture and rural development.

Propisi Europske komisije kojima se uređuje područje državnih potpora i potpora male vrijednosti sektoru poljoprivrede:

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.)

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014. od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48 od 19.02.2019.)

Smjernice Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima za razdoblje 2014.-2020 (dalje u tekstu: Smjernice).

Uredba Komisije (EU) 2016/246 od 3. veljače 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/20014 u odnosu na obrasce za prijavu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima (SL L 51, 26.2.2016.).

Obrasci za prijavu i izvješćivanje o potporama male vrijednosti:
 
Obrazac prijave potpore male vrijednosti

Obrazac izvješća za potpore male vrijedenosti


Privremeni Okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covida-19 (Pročišćenu verzija)

Obrazac prijave

Opći obrazac za prijavu