Školska shema

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.
 
Općenito, Školska shema je usmjerena na djecu koja pohađaju vrtiće, predškolske ili osnovnoškolske odnosno srednjoškolske obrazovne ustanove u državama članicama Europske unije. Kao uvjet za sudjelovanje u programu svaka država članica prije početka, a zatim svakih šest godina, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, izrađuje vlastitu strategiju/strategije za njegovu provedbu.

CILJEVI ŠKOLSKE SHEME SU SLJEDEĆI:

 1. povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika
 2. podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i
 3. edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane

PROVEDBA:

Školska shema provodi se na području cijele Republike Hrvatske u razdoblju od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2023. godine, u skladu s propisima Europske unije, nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.
 
U provedbi Školske sheme sudjeluju sljedeća nadležna tijela:

 • Ministarstvo poljoprivrede,
 • Ministarstvo zdravstva,
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Osnivači školskih ustanova smatraju se nositeljima ovoga programa, a ujedno su i podnositelji zahtjeva za potporu u mjeri Distribucija i/ili isporuka proizvoda.
 
Upravljački mehanizmi Sheme su od šk. god. 2017./2018. povjereni osnivačima škola i školama, čija je uloga u tom smislu od izuzetnog značaja, budući da isti najbolje poznaju ekonomske i socijalne prilike, edukativne potrebe svojih učenika te s tim u vezi odabiru proizvode koji će se distribuirati djeci, kao i prateće obrazovne programe koje će djeci biti prezentirane. U okviru školskog izvannastavnog programa mogu razvijati i vlastite edukativne aktivnosti vezane uz promoviranje zdravog načina života i očuvanja okoliša među učenicima. 
 
Ciljana skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka.
Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat se najmanje jednom tjedno u nastavne dane, u rasponu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine.
 
U OKVIRU ŠKOLSKE SHEME PROVODE SE SLJEDEĆE MJERE:

 • Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda - promiču se zdrave prehrambene navike djece čime se nastoji spriječiti povećana učestalost dječje pretilosti koja je prouzročena lošim potrošačkim navikama usmjerenima na prerađenu hranu koja često sadržava velike količine dodanog šećera, soli, masti ili aditiva.
 • Prateće obrazovne mjere:

- Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,
- Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova,
- Posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda,
- Održavanje tečajeva, radionica i predavanja sa svrhom edukacija djece u poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprječavanju rasipanja hrane.

 • Promocija -  aktivnosti usmjerene na promicanje svijesti o značaju provedbe programa, povećanja vidljivosti programa i upoznavanja šire javnosti sa ciljevima Školske sheme. Podrazumijevaju aktivnosti promotivno-informativne kampanje pomoću radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja.
 • Praćenje i ocjenjivanje - provjerava se djelotvornost i učinkovitost provedbe programa u školama pri čemu se posebna pozornost posvećuje promjenama i prihvaćanju zdravih prehrambenih navika. 

Škola je nadležna za:

 • odabir dobavljača
 • raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda
 • organiziranje pratećih obrazovnih mjera u suradnji s odobrenim podnositeljem zahtjeva za prateće obrazovne mjere 

Raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od strane škole (obveza u skladu s EU zakonodavstvom):

 • odvija se istoga dana kada i isporuka ili u roku od 24 h od isporuke
 • odvija se zasebno od redovitog školskog obroka 

Škola je obavezna trajno smjestiti plakat na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu kako bi jasno i nedvojbeno naznačila da sudjeluje u Školskoj shemi.

PRIHVATLJIVI PROIZVODI

Proizvodi koji se distribuiraju u okviru Školske sheme odabrani su u skladu s preporukama HZJZ, a na temelju slijedećih kriterija i zahtjeva:

 • zdravstvena i nutritivna vrijednost proizvoda;
 • lokalno i regionalno porijeklo proizvoda s obzirom na mjesto proizvodnje;
 • proizvod potječe iz kratkog lanca opskrbe što podrazumijeva najviše jednog posrednika između proizvođača i potrošača (učenici);
 • svježina proizvoda (u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom EU u dijelu tržišnih standarda te zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda);
 • raspoloživost proizvoda tijekom godine (sezonalnost).

Proizvodi distribuirani u okviru Školske sheme ne smiju sadržavati:

 • dodane šećere;
 • dodanu sol;
 • dodane masti;
 • dodana sladila;
 • dodane umjetne pojačivače arome od E 620 do E 650

Tablica: Lista prihvatljivih proizvoda

Kako bi se osiguralo da mlijeko i dalje ima prioritet u distribuciji, od ukupnog iznosa predviđenog za mlijeko i mliječne proizvode, mlijeko u distribuciji mora biti zastupljeno najmanje 60 %.

Kako bi se osiguralo da svježe voće i povrće i dalje ima prioritet u distribuciji, od ukupnog iznosa predviđenog za voće i povrće, svježe voće i povrće u odnosu na voćne i povrtne sokove u distribuciji mora biti zastupljeno najmanje 60 %.

Preporučena dnevna količina prihvatljivog proizvoda po učeniku iznosi:
• u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda:

- od 100 do 200 g voća ili povrća,
- 200 ml voćnog/povrtnog soka,
- od 0,15 do 0,25 l mlijeka,
- od 150 do 200 g mliječnog proizvoda,

• u okviru pratećih obrazovnih mjera:

- masline stolne, 20 g,
- orašasti plodovi, 15 g,
- prirodni med, 20 g.

Sažeti hodogram provedbe: 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, prije početka provedbe Školske sheme objavljuje Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi. Javni poziv za sudjelovanje osnivača škola otvara se najkasnije 25. kolovoza i ostaje otvoren do 25. rujna u godini u kojoj započinje školska godina, dok Javni poziv za iskaz interesa dobavljača ostaje otvoren tijekom čitave školske godine.
 
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju sljedeći osnivači školskih ustanova:

- Republika Hrvatska,
- jedinice lokalne samouprave,
- jedinice područne (regionalne) samouprave,
- druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva.

Agencija za plaćanja početkom listopada na službenim mrežnim stranicama objavljuje:

 • Popis osnivača školskih ustanova sa školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Školskoj shemi,
 • Prvi Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača (budući da se isti mogu u Shemu javljati tijekom čitave školske godine, a na Popis se mogu uvrstiti s početkom svakog obračunskog razdoblja – početak novog mjeseca) 

Agencija najkasnije do 15. listopada odlukom odobri osnivača školske ustanove za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda i odredi iznos prava na potporu po osnivaču školske ustanove s razdijeljenim iznosom po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.
 
Zainteresirani osnivači školskih ustanova dužni su prilikom iskaza interesa na Javni poziv dostaviti Agenciji za plaćanja ispunjeni obrazac „Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda“ i popis škola koje će sudjelovati u Školskoj shemi, koji su sastavni dijelovi Javnog poziva.
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrava i vrednuje dobavljače (postupak u dva koraka, u skladu s uvjetima i kriterijima navedenima u Nacionalnoj strategiji) i upisuje ih na Popis odobrenih dobavljača voća i povrća kojega početkom svakog novog mjeseca ažurira.
 
Odnos između škole i dobavljača – propisani i definirani ugovorni odnos
 
Škola koja je iskazala interes za sudjelovanje mora promotriti Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača i najprije razmatrati one koji se nalaze na području njezine županije. Škola planira opskrbu tijekom školske godine. Škola provodi postupak vrednovanja dobavljača na području županije u kojoj se nalazi za svaki proizvod koji želi naručiti. Po provedenom postupku odabira škola izabire i kontaktira dobavljača s najvećim brojem bodova. Dobavljač i škola pregovaraju u dijelu cjenovne ponude za željeni prihvatljivi proizvod. Cijena ne može biti viša od utvrđene najviše prihvatljive cijene, izračunate u skladu s Nacionalnom strategijom i Pravilnikom, na početku školske godine. Na taj način se osiguravaju manje oscilacije cijena tijekom godine i olakšava planiranje i opskrba škole proizvodima. Škola i odabrani dobavljač potpisuju Ugovor o opskrbi škole. Ugovori se potpisuju minimalno na jedan mjesec, a najdulje na tri mjeseca. Poželjno je skratiti ugovoreno razdoblje dostave kako bi se mogli iskoristiti mehanizmi EU u slučaju obustave provedbe za proizvode koji su naručeni ili se nalaze pod ugovorom čime se stvaraju pretpostavke da se ono isporuči u donaciju, a dobavljač dobije naknadu u skladu sa smjernicama EU za postupanje u izvanrednim situacijama.
 
U navedenom sustavu škola mora za željeni proizvod odabrati dobavljača koji ima najviše bodova i koji joj je geografski najbliži i s njime, u skladu s njegovim raspoloživim količinama za dostavu, sklopiti ugovor na odgovarajuće razdoblje.
 
Ugovor o opskrbi škole
 
Škola (osoba ovlaštena za zastupanje) s odabranim dobavljačem sklapa ugovor na određeno vremensko razdoblje. Ugovorom su definirani najmanje sljedeći uvjeti: strane koje sklapaju ugovor, proizvodi koji se dostavljaju, razdoblje isporuke istih, cijena proizvoda i dinamika dostave proizvoda.
 
FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
 
Sve mjere iz Školske sheme pa tako i nabava proizvoda koji se isporučuju školama i raspodjeljuju učenicima u okviru Sheme financira se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Europska komisija svake godine u ožujku zakonodavnim aktom određuje visinu financijskih sredstava (tzv. omotnica) koje će dodijeliti pojedinoj državi članici za provedbu Školske sheme u sljedećoj školskoj godini. Dakle radi se o financijskim sredstvima koja potječu od zajedničkog doprinosa svih država članica, a čija potrošnja pretpostavlja poštivanje pravila provedbe Školske sheme koja su propisana uredbama europskih institucija. Ovo podrazumijeva da se dodijeljena financijska sredstva moraju trošiti na transparentna način, na temelju kriterija i uz jasan revizijski trag.
 
Utvrđivanje najviše prihvatljive cijene i provjera opravdanosti troškova: 

Sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije i racionalizacije utroška financijskih sredstava određuje se najviša prihvatljiva cijena svakog pojedinog proizvoda koji se distribuira u okviru Školske sheme. Najviša prihvatljiva cijena izračunava za jednogodišnje razdoblje provedbe Školske sheme (od listopada do lipnja), prije njegovog početka i iskazuje se na godišnjoj razini (vrijedi samo za jednu školsku godinu) te se javno objavljuje. Provjera opravdanosti troškova temelji na usporedbi pojedinačnog troška određenog prihvatljivog proizvoda po dobavljaču s ponderiranim prosjekom svih troškova mjere distribucija (cijena proizvoda i transporta do škole) istog prihvatljivog proizvoda u školskoj godini (listopad do lipanj). 

Pravna osnova:


Kontakti:

e-mail: skolska.shema@mps.hr  
telefoni: + 385 1 6109 528
              + 385 1 6109 704
              + 385 1 6106 697
              + 385 1 6106 631