Prioriteti hrvatske politike

Ciljevi i potpore ZPP-a

Poljoprivreda je važna prije svega zbog osiguranja dovoljnih količina kvalitetne hrane, zadržavanja gospodarske aktivnosti i zapošljavanja u ruralnim područjima.

Postojanje ZPP-a opravdano je nizom razloga, od kojih ističemo definiranje zajedničkih pravila na jedinstvenom tržištu, zajednički nastup na svjetskim tržištima i mogućnost razmjene najboljih praksi.

U širem smislu ZPP bi trebala dati veći doprinos rastu investicija i gospodarskom rastu i zapošljavanju.

Kao najvažnije ciljeve ZPP-a ističemo osiguranje pristojnog standarda življenja za poljoprivrednike, osiguranje hrane za potrošače, ponudu zdravih i kvalitetnih proizvoda i postizanje ujednačenog teritorijalnog razvoja. Ističemo važnost donošenja kvalitetnih odluka i postizanja navedenih ciljeva na EU razini, ali smatramo kako je u tom kontekstu potrebno osigurati dovoljnu razinu fleksibilnosti za važno i kvalitetno osmišljavanje te realizaciju pojedinačnih ciljeva na nacionalnoj razini.

Ne podržavamo širenje ZPP na područja koja su u nacionalnoj nadležnosti (šume, zemljište).

Sektor poljoprivrede suočen je s nizom problema (slabiji razvoj ruralnih područja i niži standard poljoprivrednika, obveza ispunjavanja strogih zahtjeva, mali udio dobiti u lancu hrane, problemi u pokretanju proizvodnje), koje ZPP samo djelomično rješava.

Razlog tome najviše leži u kompliciranim sustavima i pravilima u provedbi mjera ZPP-a, gdje uočavamo nerazumijevanje od strane korisnika, iako se rad savjetodavne službe općenito ocjenjuje zadovoljavajućim.

Važan prioritet ZPP-a treba biti motiviranje mladih na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Stoga je potrebno osigurati dodatna izravna plaćanja za mlade poljoprivrednike. Mladim poljoprivrednicima treba pomoći i u pokretanju posla, pristupu financijskim instrumentima te kroz potpore investicijama.

Prepoznajemo doprinos ZPP-a i drugim područjima, poput rasta globalne trgovine, migracija, odnosno razvojne politike, ali ne smatramo da bi ZPP trebala imati veću ulogu u provedbi ciljeva ovih politika.

Od postojećih potpora najprimjerenijima za rješavanje problema sektora poljoprivrede ocjenjujemo vezana izravna plaćanja, potpore ruralnom razvoju (investicije te mjere za okoliš i klimu), programe upravljanja rizikom i potpore udruživanju poljoprivrednika.

Poljoprivrednici trebaju nastaviti dobivati izravnu potporu dohotku, a prednost u raspodjeli izravnih plaćanja trebaju imati specifični sektori, područja s prirodnim ograničenjima, mali proizvođači i mladi proizvođači.

Doprinos ZPP-a ruralnim područjima posebno treba usmjeriti na poticaj inovacijama, unaprjeđenje kvalitete života, stvaranje radnih mjesta te pomoć malim i srednjim poduzećima.

 

Tržište i konkurentnost

Kao jedan od glavnih problema prepoznajemo slabu poziciju poljoprivrednika u odnosu na maloprodajnu mrežu i općenito u lancu hrane, koja se treba unaprijediti. Jedna od mjera koje mogu pomoći prevladati taj problem je udruživanje proizvođača, međutim, ona ima ograničeni učinak zbog nesklonosti poljoprivrednika prema udruživanju. Stoga je bitno osigurati odgovarajuće potpore za proizvođačke organizacije.

U unaprjeđenju konkurentnosti poljoprivrednika ulogu također mogu imati jačanje transparentnosti na tržištu, potpore istraživanju i razvoju te pojednostavljenje administrativnih procedura. Jačanje informatičke infrastrukture u ruralnim područjima i njezina lakša dostupnost za poljoprivrednike može olakšati korištenje naprednih tehnologija, a time i utjecati na rast konkurentnosti sektora poljoprivrede.

Ističemo važnost zajedničkih standarda, posebno standarda sigurnosti hrane, standarda za ekološke proizvode te standarda zdravlja životinja i biljaka. Pri tome treba imati na umu kako stroži zahtjevi koje poljoprivrednici u EU moraju ispuniti u odnosu na proizvođače u drugim zemljama ujedno dovode do većih troškova u proizvodnji te mogu negativno utjecati na njihovu konkurentnost.

Jedna od važnih uloga ZPP-a odnosi se na uklanjanje neravnoteža na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Postojeće mjere sigurnosne mreže nisu učinkovite te je potreban jasan i efikasan intervencijski okvir kako bi se tržišni poremećaji kvalitetnije rješavali.

Iako prepoznajemo važnost ZPP-a u formiranju EU-a kao relevantnog sudionika na međunarodnom tržištu, ne smatramo da je sudjelovanje u svjetskoj trgovini jedan od najvažnijih ciljeva ZPP-a. Rezultati izvoza mogu se unaprijediti promocijom, posebno za proizvode koji su zaštićeni znakovima kvalitete, te rješavanjem necarinskih barijera na izvoznim tržištima.

 

Održivost

Iako postoji izravna veza između poljoprivrede i okoliša, ne smatramo da su klimatske promjene te pritisak na okoliš i prirodne resurse najvažniji izazovi za poljoprivredu i ruralni prostor EU, niti aktivnosti vezane uz klimatske promjene trebaju biti najvažniji ciljevi ZPP-a.

Najznačajniji ekološki izazovi s kojima se susreće poljoprivreda su smanjenje kvalitete tla, zagađenje voda i korištenje pesticida i gnojiva. Sadašnja ZPP ove izazove samo djelomično rješava te im u budućnosti treba posvetiti više pažnje. Također, ZPP treba dati veći doprinos rješavanju problema gubitka bioraznolikosti. U svemu ovome posebno važnu ulogu ima ekološka proizvodnja te se zalažemo za njezin daljnji razvoj, uz promicanje i jačanje svijesti o pozitivnim učincima ekološke poljoprivrede u smislu kvalitete proizvoda za potrošače te doprinosa u zaštiti okoliša.

U odnosu na klimatske promjene, prepoznajemo važnost poljoprivrednog sektora u smanjivanju emisija stakleničkih plinova te u osiguranju obnovljive energije.

Posebno šumarski sektor može dati i daje svoj doprinos ostvarenju ciljeva smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, međutim održivo upravljanje šumama ne treba biti predmet ZPP-a.


Inovacije

Potpora istraživanju i razvoju može unaprijediti konkurentnost poljoprivrede te postoji potreba za ciljanim investicijama u restrukturiranje i inovacije.

Potrebno je potaknuti poljoprivrednike na sudjelovanje u inovativnim projektima i dati doprinos boljoj razmjeni znanja. Bolji pristup financiranju olakšava uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor.

Inovacije u poljoprivredi se mogu unaprijediti putem financijskih potpora za inovativne projekte, potporom razvoju kružnog gospodarstva, razvojem novih tehnologija i inputa. Naglašavamo važnost onih istraživanja koja se tiču potreba poljoprivrednika.


Pojednostavljenje i modernizacija ZPP-a

Opći cilj buduće ZPP trebao bi biti njeno pojednostavljenje.

Pojednostavljenje je nužno u nizu mjera ZPP-a, poput izravnih plaćanja (posebno u odnosu na vezane proizvodne potpore, prava na plaćanja, mjere ekologizacije, pravila višestruke sukladnosti) ili mjera uređenja tržišta (primjerice potpore za programe proizvođačkih organizacija). Pojednostavljenje se može između ostalog postići omogućavanjem većeg izbora poljoprivrednicima u smislu ekoloških mjera.

Također su zahtjevne administrativne kontrole i kontrole na terenu pri provedbi mjera financiranih iz EU fondova. Inspekcije na poljoprivrednim gospodarstvima mogle bi se prorijediti boljim korištenjem tehnologija i baza podataka. Nužno je smanjivanje obujma administrativnih kontrola.

Pojednostavljenje je potrebno provesti i u segmentu podnošenja zahtjeva za izravna plaćanja (npr. automatsko podnošenje zahtjeva prema stanju u registrima) i obračunu potpore. Jasnije definirani propisi i pravila smanjili bi rizike u provedbi, primjerice kod tumačenja umjetno stvorenih uvjeta ili kod višestruke sukladnosti.

U administriranju mjera ZPP-a od velike bi koristi bio jednostavniji zajednički informatički sustav. Nužna je lakša i jeftinija dostupnost zajedničkim bazama podataka i prostornim podlogama radi kvalitetnijeg ažuriranja nacionalnih baza podataka.

Predlažemo kreiranje on-line preglednika s informacijama o svim mjerama ZPP-a koje se provode u državama članicama i na regionalnoj razini. Također bi korisna bila zajednička on-line EU tržnica proizvoda i usluga u ruralnim područjima.