Uprava ribarstva

Adresa: Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
(Pisarnica: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb)
 
 • mr.sc. Ante Mišura, ravnatelj Uprave
Tel: 01/6443-185
Fax: 01 6443 200
uprava.ribarstva@mps.hr

Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom
 • Ivana Petrina Abreu, načelnica Sektora
Tel.: 01 6443 171              
E-mail: ipetrina@mps.hr    

Služba za upravljanje resursima i flotom
 • Ante Vujević, voditelj Službe
Tel.: 01 6443195           
E-mail: ante.vujevic@mps.hr

Područni odjel za upravljanje resursima
 • Radno mjesto nije popunjeno

Područni odjel za upravljanje flotom
 • Ivana Vukorepa, voditeljica Odjela
Tel.: 022 448 281              
E-mail: ivana.vukorepa@mps.hr

Područna služba za ribolov Šibenik
 • Milivoj Zorić, voditelj Službe
Tel.: 022 215 384
E-mail: milivoj.zoric@mps.hr

Ispostava za morski ribolov Split
 • Marija Trogrlić, voditeljica Ispostave
Tel.: 021 444 057
E-mail: marija.trogrlic@mps.hr

Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb
 • Josip Suić, voditelj Ispostave
Tel.: 01 6443 193
E-mail: josip.suic@mps.hr

Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu
 • Irena Jahutka, načelnica Sektora
Tel.: 01 6443 175
E-mail: irena.jahutka@mps.hr

Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu
 • Jelena Jerbić, voditeljica Službe
Tel.: 01 6443 181
E-mail: jelena.jerbic@mps.hr

Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu
 • Ana Jurak, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6474 326
E-mail: ana.jurak@mps.hr

Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu
 • Ivana Vukov, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6443 177
E-mail: ivana.vukov@mps.hr

Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu
 • Vladimir Gruden, voditelj Službe
Tel.: 01 6443 199
E-mail: vladimir.gruden@mps.hr

Odjel za potpore u ribarstvu
 • Mila Gabela, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6443 192
E-mail: mila.gabela@mps.hr

Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu
 • Marina Starčić, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6443 182
E-mail: marina.starcic@mps.hr

Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu
 • Josip Mucak, voditelj Službe
Tel.: 01 6443 187
E-mail: josip.mucak@mps.hr

Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu
 • Martina Grgić, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6443 287
E-mail: martina.kudeljnjak@mps.hr

Odjel za kontrolu na terenu
 • voditelj/ica Odjela
Radno mjesto nije popunjeno

Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom
 • Mario Jurašić, načelnik Sektora
Tel.: 01 6443 294
E-mail: mario.jurasic@mps.hr

Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu
 • Mirta Novak, voditeljica Službe
Tel.: 01 6443 172
E-mail: mirta.novak@mps.hr

Odjel za ribarsku statistiku - Ispostava Šibenik
 • Josip Furčić, voditelj Odjela
Tel.: 022 213 715
E-mail: josip.furcic@mps.hr
 
Služba za akvakulturu
 • Tatjana Boroša Pecigoš, voditeljica Službe
Tel.: 01 6443 190
E-mail: tatjana.borosa@mps.hr
 
Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva
 • Mislav Sokol, voditelj Službe
Tel.: 01 6443 183
E-mail: mislav.sokol@mps.hr
 
Sektor za nadzor i kontrolu
 • Ivica Sučec, načelnik sektora
Tel.: 01 6443 872
E-mail: ivica.sucec@mps.hr
 
Služba kontrole ribarstva - sjever
 • Ivana Furač, voditeljica službe
Tel.: 01 6443 170
E-mail: ivana.furac@mps.hr
 
Odjel za kontrolu ribarstva - Zagreb
 • Renata Sučić, voditeljica odjela
Tel.: 01 6473 072
E-mail: renata.sucic@mps.hr

Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka
 • Neven Paparić, voditelj Ispostave
Tel.: 051 312 077
E-mail: neven.paparic@mps.hr
 
Ribarski monitoring centar
 • Damir Grgić
Tel.: 01 6473 074
E-mail: damir.grgic@mps.hr
 
Služba kontrole ribarstva - jug
 • Ivo Vuletić, voditelj službe
Tel.: 021 444 046
E-mail: ivo.vuletic@mps.hr
 
Odjel za kontrolu ribarstva - Split
 • Milan Lončar, voditelj odjela
Tel.: 021 444 041
E-mail: milan.loncar@mps.hr
 
Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik
 • Nikica Skroza, voditelj ispostave
Tel.: 022 213 732
E-mail: nikica.skroza@mps.hr

Ribarska inspekcija