Popis ovlaštenih kontrolnih tijela

Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo dodjeljuje nadležnost, imenuje i ovlašćuje kontrolna tijela za obavljanje kontrole ekološke proizvodnje u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te ukida ovlaštenja kontrolnom tijelu u skladu s člankom 27. stavkom 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Ministarstvo rješenjem ovlašćuje kontrolno tijelo kada utvrdi da kontrolno tijelo ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 4. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. Po izvršnosti rješenja, Ministarstvo upisuje Kontrolno tijelo u Popis kontrolnih tijela koji se vodi u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

Sadržaj, oblik i način vođenja Popisa kontrolnih tijela propisan je Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016). U Upisnik kontrolnih tijela upisuju se i podaci koji se odnose na promjene kao i podaci o brisanju iz Upisnika kontrolnih tijela.
Nadalje, Ovlaštena kontrolna tijela dužna su Ministarstvu prijaviti promjene u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.