Popis ovlaštenih kontrolnih tijela

Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo dodjeljuje nadležnost, imenuje i ovlašćuje kontrolna tijela za obavljanje kontrole ekološke proizvodnje u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te ukida ovlaštenja kontrolnom tijelu u skladu s člankom 27. stavkom 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Ministarstvo rješenjem ovlašćuje kontrolno tijelo kada utvrdi da kontrolno tijelo ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 4. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. Po izvršnosti rješenja, Ministarstvo upisuje Kontrolno tijelo u Popis kontrolnih tijela koji se vodi u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

Podaci koji se vode u Popisu ovlaštenih kontrolnih tijela propisani su Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN11/2020, st.2). Nadalje, Ovlaštena kontrolna tijela dužna su Ministarstvu prijaviti svaku promjenu podataka u roku od 15 dana od dana njihova nastanka, osim podataka iz podstavka h) i i) stavka 2, koje upisuje i ažurira Ministarstvo.

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela