Objava imena predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatskih šuma d.o.o.

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  ("Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora ("Narodne novine", broj 12/2019), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje imena predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.:
 
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
mr.sc. Mladen Mikolčević
Branko Sušec
Ante Bašić