Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine

Postupak izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine

U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi transparentnosti, informiranja i komunikacije te vidljivosti postupka planiranja javnih politika, objavljivat će se važne informacije o svim fazama izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine.