Delegirana tijela

1. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Ulica Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split
Odjel za certifikaciju proizvoda, Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 14. ožujka 2022. godine (KLASA: UP/I-310-26/22-01/10; URBROJ: 525-14/0816-22-2) do 14. ožujka 2027. godine


2. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 12. rujna 2018. godine (KLASA: UP/I-310-26/18-01/26; URBROJ: 525-09/0563-18-2) do 4. rujna 2023. godine

3. BIOINSPEKT d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od od 18. siječnja 2022. (KLASA: UP/I-310-26/21-01/2, URBROJ: 525-14/0882-22-4) do 13. prosinca 2026. godine