Codex alimentarius

Codex Alimentarius (CA) je zbirka međunarodnih standarda za hranu, smjernica i kodova dobre prakse kojima je glavna namjena zaštita potrošača i promicanje pravedne prakse u trgovini sigurne i kvalitetne hrane.

Codex Alimentarius (CA) je osnovan od strane međunarodnih organizacija: FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu) i WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) 1963. godine za razvoj harmoniziranih međunarodnih standarda za hranu. Republika Hrvatska je kao država, članica Codex Alimentariusa od 1994. godine, a od 1. srpnja 2013. godine, RH sudjeluje u radu Codex Alimentriusa kroz članstvo u Europskoj uniji koja je također kao zajednica članica Codex Alimentariusa.

Više informacija dostupno je na: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

Ministarstvo poljoprivrede je Nacionalna Codex Alimentarius kontakt točka kao nadležno središnje i koordinacijsko tijelo za poslove vezano uz Codex Alimentarius u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede je 2013. godine imenovano kao nositelj za Radnu skupinu Vijeća za Codex Alimentarius – F.23. zaključkom Vlade RH o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća EU. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine, broj 40/17) ustrojen je Odjel za Codex Alimentarius i standarde kvalitete hrane unutar Uprave za hranu i fitosanitarnu politiku.

Kontakt podaci za Codex Alimentarius kontaktnu točku za Republiku Hrvatsku:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane
 
Ilica 101, 10000 Zagreb
 
Tel: +385 1 3903 - 103
        +385 1 6440 - 911

codex.croatia@mps.hr