Zakonodavstvo

Zakonodavstvo Republike Hrvatske

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/1842/20127/20 - Odluka Ustavnog suda RH, 52/21, 152/22)

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18, 32/19, 18/23

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini 

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini (Narodne novine, br. 22/20)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (Narodne novine br. 157/23, 26/24 i 52/24)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine 25/2023, 51/23, 56/23, 65/23-ispravak, 126/23150/23)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Narodne novine 27/2022

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (Narodne novine br. 23/2152/2167/2172/21, 97/21)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (Narodne novine, br. 22/20)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. (Narodne novine, br. 21/19, 53/19)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (Narodne novine, br. 19/18 , 42/1845/18)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine, br. 19/1745/1746/17)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (Narodne novine, br. 20/1639/1691/16)

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, br. 62/19, 91/20 80/23)

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 80/23)

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, br. 76/1142/13, 62/19)

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 1/2341/23, 150/23, 158/23-ispravak) )

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine, br. 54/19, 126/19, 147/20)

Pravilnik o  uvjetovanosti (Narodne novine 26/2023)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (Narodne novine, br. 32/1545/1626/1884/18, 113/19)


Zakonodavstvo Europske Unije

Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 2021/2116

Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 2121/2115

Uredba (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzor zajedničke poljoprivredne politike i ostavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) i 809/2014: SL L 347, 20.12.2013.

Uredba (EU) br.1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe vijeća (EZ) br. 637/2008 i uredbe Vijeća(EZ) br. 73/2009: SL L 347, 20.12.2013.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi: SL L 181, 20.6.2014.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost: SL L 181, 20. 6. 2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014 оd 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike: SL L 181, 20.6.2014.

Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi: SL L 227, 31.7.2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti: SL L 227, 31. 7. 2014.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 оd 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike: SL L 135, 2. 6. 2015.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2333 оd 14. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti: SL L 329, 15.12.2015.

Delegirana uredba Komisije (EU)2016/141 оd 30. studenoga 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o plaćanju za mlade poljoprivrednike i proizvodno vezanoj potpori te o odstupanju od članka 53. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća: SL L 28, 4.2.2016.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1393 оd 4. svibnja 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost: SL L 225, 19.8.2016.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/699 оd 10. svibnja 2016. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2016. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća: SL L 121, 11.5.2016.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1617 оd 8. rujna 2016. o odstupanju, s obzirom na godinu zahtjeva 2016., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te Uredbe u pogledu izravnih plaćanja: SL L 242, 9.9.2016

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1155 оd 15. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća: SL  L 167, 30.6.2016.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/807 оd 11. svibnja 2017. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti pravâ na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2017; SL L 121, 12.5.2017.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1172 оd 30. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu mjera kontrole koje se odnose na uzgoj konoplje, SL L 170, 1.7.2017.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 184, 15.7.2017.

Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, SL L 350, 29.12.2017.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/891 21. lipnja 2018. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2018. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća SL L 159, 22.6.2018.