Službenik za informiranje

Slika /slike/Genericke/2019-dvorana-za-sastanke.jpg

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.

Ministarstvo poljoprivrede ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) koji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 12/2014 i Uredbi o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

Službenica za informiranje: Marina Gostrec

Zamjena službenice za informiranje: Ivana Maslać

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Ministarstva poljoprivrede:

pisanim putem na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

putem elektroničke pošte:

pristupinfo@mps.hr 

Pravna osnova:

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, 69/22

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnja tajnosti podataka iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede