Pitanja i odgovori

Što je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) ?
OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3000,00 eura ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s propisima iz područja oporezivanja, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18, 32/19 i 18/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u).
Što obuhvaća djelatnost poljoprivrede?
Djelatnost poljoprivrede obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html).  
nkd2007_s_objasnjenjima.pdf
Tko može obavljati djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a?
Djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a može obavljati fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o OPG-u.
Mogu li strani državljani obavljati djelatnost poljoprivrede u Republici Hrvatskoj?
Da, fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama Zakona o OPG-u, ako posjeduje proizvodne resurse na teritoriju Republike Hrvatske i koja ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.
Koji su uvjeti obavljanja djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a?
Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u organizacijskom obliku OPG-a je raspolaganje proizvodnim resursima potrebnim za obavljanje bilinogojstva i/ili stočarstva i s njima povezanih uslužnih djelatnosti te obavljanja upisanih dopunskih djelatnosti i korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.
Što se smatra proizvodnim resursom?
Proizvodnim resursima smatraju se: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za boravak i usluge, izdvojeni pogoni, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine te stambene prostorije u kojima se obavlja pojedina gospodarska djelatnost.
Trebaju li proizvodni resursi biti u vlasništvu nositelja OPG-a?
Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a.
Što je Upisnik OPG-ova?
Upisnik OPG-ova je javna službena evidencija u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom.
Tko vodi Upisnik OPG-ova i gdje mogu registrirati svoj OPG?
Upisnik OPG-ova vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a svi vezani upravni i administrativni poslovi obavljaju se u područnim uredima Agencije za plaćanja prema sjedištu OPG-a (https://www.apprrr.hr/kontakt/).
Što ako je ekonomska veličina mog poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 eura i nisam porezni obveznik?
Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a ekonomska veličina njenog poljoprivrednog gospodarstva manja je od 3.000 eura te nije porezni obveznik, nije se obvezna upisati u Upisnik OPG-ova već se upisuje u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/2018, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 52/21 i 152/22).

Ako fizička osoba tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od 3000 eura, ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, ili ako dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava u idućoj kalendarskoj godini baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini gospodarstva većoj od 3000 eura, mora do 15. lipnja iduće kalendarske godine podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova sukladno Zakonu o OPG-u.
Ako fizička osoba dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva većoj od iznosa od 3000,00 eura, podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova u skladu s Zakonom o OPG-u.

 
Što je Upisnik poljoprivrednika?
Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj, a upis u Upisnik poljoprivrednika obvezan je za:
 • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za izravne potpore u sklopu mjera poljoprivredne politike
 • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za mjere tržišne potpore i mjere ruralnog razvoja ako je to propisano podzakonskim aktima kojima se propisuje provedba mjere u sklopu mjera poljoprivredne politike
 • poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 118/2018 i 42/20) koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu
 • poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) Zakona o poljoprivredi koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu (SOPG – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo).
Što se upisuje u Upisnik OPG-ova?
U Upisnik OPG-ova moraju biti upisani:
 • naziv, sjedište i status OPG-a
 • nositelj OPG-a i svi članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje ili su nositelji dopunskih djelatnosti
 • svi vlastiti ili unajmljeni proizvodni resursi kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa
 • izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice
 • dopunske djelatnosti
 • ostali obavezni podaci (osobni identifikacijski broj (OIB) i žiro račun nositelja OPG-a, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) OPG-a, kontakti).
Koji dokumenti su mi potrebni za upis u Upisnik OPG-ova?
 • preslika osobne iskaznice nositelja/privremenog nositelja OPG-a
 • preslike osobnih iskaznica članova OPG-a
 • izjava članova OPG-a o odabiru nositelja                                                                                 
 • potvrda obveznika PDV-a/poreza na dohodak/poreza na dobit                                                             
 • dokaz o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • preslika ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja                                                                        
 • obavijest Financijske agencije (FINA) uplatitelju o otvaranju zaštićenog računa                                               
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica (ako postoji)
 • izvadak iz katastra                                                                                                                                       
 • preslika ugovora o zakupu/plodouživanju/koncesiji                                                                    
 • ortački ugovor (dostavlja zajednički OPG)                                         
 • dokaz/izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije
 • dokaz o lokaciji izdvojenih pogona/proizvodnih jedinica
 • dokaz o posjedovanju propisane dokumentacije za obavljanje dopunske djelatnosti
 • preslika dokumenata o svim postojećim upisima OPG-a (ako postoje upisi)
Što mora sadržavati naziv OPG-a?
Naziv OPG-a je ime pod kojim OPG posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu, a vodi se u Upisniku OPG-ova. Naziv OPG-a sadržava naziv OPG-a te ime i prezime nositelja OPG-a, sjedište OPG-a, a može sadržavati i posebne oznake.
Odredbe propisa kojim se uređuju trgovačka društva i koje se odnose na tvrtku odgovarajuće se primjenjuju na naziv OPG-a.
Naziv OPG-a mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može sadržavati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku te arapske brojeve.
Naziv OPG-a može se upisati u Upisnik OPG-ova i u prijevodu na jedan ili više jezika.
Dijelovi naziva OPG-a ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede obavljanja djelatnosti OPG-a, dojma o identitetu, da vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva ili druga prava drugih osoba.
Naziv OPG-a mora se jasno razlikovati od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.
Odbit će se zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova ako se naziv OPG-a jasno ne razlikuje od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.
Riječ »Hrvatska« i njezine izvedenice te druga državna znamenja, uključujući njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv OPG-a uz naznaku ili kao dio naznake kojom se pobliže obilježava naziv OPG-a samo na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave ako se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Naziv OPG-a ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkome smislu.
Iznimno, dijelovi naziva OPG-a koji se tamo navode mogu se unijeti u naziv OPG-a uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije.
U naziv OPG-a može se unijeti osobno ime ili dio imena neke fizičke osobe uz njezin pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika.
U naziv OPG-a može se unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe ako ga se koristi na prikladan način i uz pristanak te osobe, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika ako ih ima.

 
Može li OPG koristiti skraćeni naziv OPG-a ?
Da, OPG može upotrebljavati i skraćeni naziv OPG-a koji sadržava samo naziv OPG-a i sjedište.
Mora li naziv OPG-a sadržavati i OIB nositelja?
Ne mora.
Na kojim mjestima moram istaknuti naziv svog OPG-a?
Naziv OPG-a mora se vidljivo istaknuti na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu/proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na onim sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom osim na zemljištu.
Prema čemu se određuje sjedište OPG-a?
Sjedište OPG-a je adresa na kojoj OPG posluje i koja se vodi u Upisniku OPG-ova.
Za fizičku osobu koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske sjedište OPG-a određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a.
Za fizičku osobu koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije sjedište OPG-a određuje se prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.
Što se smatra izdvojenim pogonom/proizvodnom jedinicom OPG-a?
OPG može obavljati djelatnost u više izdvojenih pogona. Pod izdvojenim pogonom/proizvodnom jedinicom podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja gospodarska djelatnost poljoprivrede i dopunskih djelatnosti koji OPG koristi za obavljanje te djelatnosti, a nalazi se izvan sjedišta OPG-a. Izdvojenim pogonom/proizvodnom jedinicom NE smatraju se zemljište i nasadi, odnosno objekti za skladištenje, objekti za smještaj i čuvanje strojeva i alata koji se nalaze izvan sjedišta OPG-a.
Što je status OPG-a?
Status OPG-a definira područja djelatnosti OPG-a te se obvezno odabire pri upisu u Upisnik OPG-ova. Ovisno o dopunskim djelatnostima, OPG može odabrati jedan od sljedećih statusa:
 1. OPG za proizvodnju koji obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem i uzgojem stoke
 2. OPG za proizvodnju i preradu koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te obavlja s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a
 3. OPG za proizvodnju i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te obavlja uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a ili
 4. OPG za proizvodnju, preradu i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te obavlja s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pruža uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti OPG-a.
Mogu li promijeniti status OPG-a ?
Da, status OPG-a može se mijenjati odabirom većeg ili manjeg broja dopunskih djelatnosti.
Tko je nositelj OPG-a?
Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se vodi kao odgovorna osoba, a biraju ga sami članovi OPG-a. Nositelj OPG-a odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Nositelj OPG-a gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati samostalno i kao poslodavac.
Koje uvjete mora ispunjavati nositelj OPG-a?
Nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba te ne može biti osoba koja istodobno ima prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Može li zaposlena osoba biti nositelj OPG-a?
Da, za zaposlenu osobu nema zapreka da bude nositelj OPG-a ukoliko zadovoljava opće uvjete iz Zakona o OPG-u za obavljanje djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a.
Mogu li istovremeno biti nositelj vlastitog OPG-a i član drugog OPG-a?
Nositelj OPG-a ne može biti član u drugom OPG-u.
Može li jedan nositelj biti odgovorna osoba u dva OPG-a?
Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u.
Može li se izvršiti promjena odgovorne osobe u OPG-u?
Da, nema zapreka koje bi sprječavale promjenu nositelja i/ili članova OPG-a, npr. s oca na sina.

U slučaju da je podnesen zahtjev na Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, OPG može promijeniti nositelja, ali tek nakon konačne isplate sredstava u tipu operacije 6.3.1. uz uvjet da dotadašnji nositelj postane član OPG-a. Do promjene nositelja u Upisniku OPG-ova može doći u skladu s odredbama Zakona o OPG-u, a uz istodobno ispunjavanje propisanih natječajnih uvjeta i ugovornih odredbi za provedbu tipa operacije 6.3.1. tijekom provedbe projekta, u fazi obrade zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
Tko sve može biti član OPG-a?
Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji u slučaju zajedničkog OPG-a.
Mora li OPG osim nositelja nužno imati i druge članove?
Ne, ukoliko nositelj OPG-a nema članova obiteljskog kućanstva, on može ujedno biti jedini član OPG-a. U toj situaciji nositelj može odrediti privremenog nositelja OPG-a kako bi osigurao svoj OPG i resurse za slučaj potpunoga gubitka radne, odnosno poslovne sposobnosti ili za slučaj smrti i to iz redova krvnih srodnika u pravoj i/ili pobočnoj liniji ili slobodnim odabirom pojedine osobe uz njezin pristanak.
Tko se sve smatra članom obitelji?
Članovima obitelji smatraju se bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, krvni srodnici u pravoj liniji (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci o praunuci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; krvni srodnici u pobočnoj liniji (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, srodnici po tazbini (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; pastorčad i posvojenici i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; korisnik udomiteljstva kojem fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi ili osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati odnosno osoba s kojom ta fizička osoba živi kao bračni drug, izvanbračni drug, osoba u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu.
Tko su sve članovi obiteljskog kućanstva?
Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.
Moraju li se članovi obiteljskog kućanstva obavezno upisati u Upisnik OPG-ova?
Ne, ukoliko članu obiteljskog kućanstva poljoprivreda nije jedino ili glavno zanimanje, tj. član je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi, ne mora se upisati kao član OPG-a. Iznimku od navedenog čine članovi koji su nositelji dopunske djelatnosti OPG-a.
Mogu li članovi obiteljskog kućanstva osnovati više OPG-ova i/ili biti članovi više OPG-ova?
Ne, članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i biti član samo jednog OPG-a.
Što je zajednički OPG?
Zajednički OPG mogu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede osnovati dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu. Međusobni odnosi osoba koje su osnovale zajednički OPG uređuju se ugovorom u pisanom obliku, a na taj ugovor se primjenjuju propisi kojima se uređuje ugovor o ortaštvu. Takav OPG posluje pod zajedničkom nazivom, a fizičke osobe koje su prema ugovoru osnovale zajednički OPG smatraju se članovima OPG-a sukladno Zakonu o OPG-u. Ako fizička osoba pristupi u zajednički OPG ili istupa iz zajedničkog OPG-a, obavljanje djelatnosti OPG-a se nastavlja.
Zajednički OPG posluje pod zajedničkim nazivom.
Mogu li se baviti poljoprivredom i osnovati OPG bez da se odreknem svojeg glavnog zanimanja?
Da, fizička osoba može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili dopunske djelatnosti, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje sukladno uvjetima propisanim Zakonom o OPG-u, no ne može istodobno imati registriran OPG i prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Mogu li članovi obitelji pomagati OPG-u bez prijave tj. ugovora o radu i koji su uvjeti za to vezano za prebivalište na istoj adresi ili boravište na istoj adresi?
Ukoliko članovi obitelji imaju istu adresu prebivališta kao što je adresa sjedišta OPG-a, mogu bez zasnivanja radnog odnosa pomagati nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a.
Mogu li se radom na OPG-u ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa?
Da, ukoliko članovi i radnici OPG-a ne ostvaruju ta prava po drugoj osnovi.
Jesu li osobe koje rade na OPG-u obveznici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja?
Osobe koje su upisane u Upisnik OPG-ova i kojima je to jedino ili glavno zanimanje obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuju ta dva osiguranja.
Tko može obavljati privremene odnosno povremene sezonske poslove na OPG-u?
Osim nositelja i članova OPG-a privremene odnosno povremene sezonske poslove na OPG-u mogu obavljati članovi kućanstva, članovi obitelji te radnici sa sklopljenim ugovorom o sezonskom radu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.
Može li OPG pružati usluge u okviru svoje djelatnosti?
OPG može pružati usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru upisane dopunske djelatnosti OPG-a. O pružanju usluga OPG-a vodi se evidencija te se o tome izvještava Agencija za plaćanja.
Tko sve može sudjelovati u pružanju usluga na OPG-u?
Pri pružanju usluga korištenjem radnih strojeva i alata mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u. Pri pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u te pružanju ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na OPG-u.
Što su dopunske djelatnosti na OPG-u?
Dopunske djelatnosti na OPG-u podrazumijevaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a.
Koje vrste dopunskih djelatnosti se mogu obavljati na OPG-u?
Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvodnja neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga, pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti.
Koji su uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti?
Prostor, oprema i sredstva potrebni za obavljanje dopunske djelatnosti moraju udovoljavati tehničkim i ostalim uvjetima koji se odnose na obavljanje pojedine djelatnosti sukladno posebnim propisima.
Gdje se obavlja upis dopunskih djelatnosti?
Upis dopunskih djelatnosti u Upisnik OPG-ova obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije za plaćanja prema prebivalištu nositelja OPG-a.
Koja je sve dokumentacija potrebna za upis dopunskih djelatnosti?
Za upis dopunskih djelatnosti potrebni su slijedeći dokumenti:
 • popunjeni zahtjev za upis
 • dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima (rješenje možete ishoditi u mjesno nadležnoj Poreznoj upravi)
 • dokazi o udovoljavanju uvjeta za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti ako je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost
Može li se obavljati više dopunskih djelatnosti na OPG-u?
Da, OPG može obavljati više dopunskih djelatnosti ukoliko ispunjava za njih propisane uvjete te ih ima upisane u Upisnik OPG-ova.
Koji dokaz prilažem kod upisa dopunske djelatnosti proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda?
Sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (Narodne novine, br. 123/19 i 3/21), svi subjekti u poslovanju s hranom dužni su registrirati subjekte i objekte za poslovanje s hranom. Ako se radi o proizvodima biljnog (neživotinjskog) podrijetla, koji su u okviru nadležnosti sanitarne inspekcije, registracija se obavlja u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, a ako se radi o poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, registracija se obavlja u Ministarstvu poljoprivrede, upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane. Dokaz koji se prilaže prilikom upisa dopunske djelatnosti je rješenje o upisu u Upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla ili rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.
Je li potrebno ishoditi dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta u slučaju proizvodnje i izrade proizvoda povezanih sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama?
Nije potrebno ishoditi dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta već je dovoljno priložiti Izjavu o poznavanju tradicijskih vještina. Ovu izjavu sastavlja i potpisuje nositelj dopunske djelatnosti, tj. član OPG-a koji će se baviti ovom djelatnošću, a izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Krajnji proizvodi ne moraju imati tradicijska obilježja već se pod proizvodima povezanim sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama smatraju proizvodi koji su napravljeni korištenjem tradicijskih znanja i vještina (npr. pletenjem).
Gdje se treba registrirati proizvodnja predmeta opće uporabe te koji su minimalni tehnički uvjeti za objekt proizvodnje?
Dopunska djelatnost proizvodnje predmeta opće uporabe mora biti odobrena u skladu sa Zakonom o predmetima opće uporabe (Narodne novine, br. 39/13, 47/14, 114/18 i 53/22) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (Narodne novine, br. 80/18) te registrirana pri Ministarstvu zdravstva. Proizvodnja predmeta opće uporabe obavlja se u objektima koji su registrirani sukladno gore navedenim propisima te se Ministarstvu zdravstva podnosi zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja posebnih uvjeta.

Više informacija mogu se pronaći na: https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/predmeti-opce-uporabe-i-zastita-od-buke/1358
Tko može pružati turističke usluge u okviru obavljanja poljoprivredne djelatnosti?
Pružatelji usluga u turizmu mogu biti: poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, ovlaštenici za ribolov, ovlaštenici za akvakulturu, lovoovlaštenici i šumoposjednici u šumama kojih su vlasnik/ili posjednik.
Koje se turističke usluge mogu pružati na OPG-u?
Turističke usluge koje se mogu pružati na OPG-u te uvjeti  pod kojima se pojedine usluge mogu pružati propisane su Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20 i 70/21). Prema navedenom zakonu OPG može obavljati sljedeće turističke usluge: sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično, sudjelovanje u aktivnostima akvakulture kao što su hranidba vodenih organizama, čišćenje uzgojnih instalacija, izlov vodenih organizama, prezentacija uzgoja vodenih organizama i slično, lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti, aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma, iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme za pojedinu aktivnost, iznajmljivanje prostora za izlet i piknik, provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično, prezentaciju poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih, posjete etno-zbirkama i slično te pružanje usluge izleta i turističkog transfera na poljoprivrednom gospodarstvu za goste koji koriste usluge smještaja u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21).

Za više informacija i tumačenje gore navedenih zakona molimo Vas da se obratite Ministarstvu turizma i sporta na kontakte prema sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/kontakti-11427/11427
 
Je li potrebno ishoditi odobrenje za pružanje turističkih usluga i/ili potvrdu o ispunjavanju uvjeta za isto?
Ne, stupanjem na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu  ukinuta je obveza izdavanja rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga nije uvjet početka pružanja turističkih usluga na OPG-u, ali je ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga predmet inspekcijskog nadzora.
Kao potvrda ispunjenja zakonom predviđenih uvjeta dovoljna je pisana izjava (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika) koju poljoprivrednik popunjava i potpisuje u mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja.

Više informacija možete pronaći u vodiču za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga: 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/190123_vodic_ugost-t.pdf

(u vodiču, u jednom dijelu može se pronaći opis uvjeta koji se moraju zadovoljiti prilikom pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu)
Koje je uvjete potrebno ispuniti za pružanje usluge izleta i turističkog transfera?
OPG koji uz uslugu smještaja turistima pruža usluge izleta i turističkog transfera nije dužan osnovati turističku agenciju niti se upisati u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, već se mora pridržavati određenih odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje su propisane za turističku agenciju, odnosno onih koje se odnose na prijevoz putnika i prijevozna sredstva kojima se obavlja prijevoz u sklopu izleta i turističkog transfera te korištenje voditelja putovanja i turističkog vodiča, a što je predmet nadzora turističke inspekcije.
Koje uvjete moram zadovoljiti za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u?
Pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Posebni uvjeti potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti definirani su u navedenom Zakonu te Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (Narodne novine, br: 54/16, 69/17 i 120/19) i njegovu Prilogu I.

Više informacija možete pronaći u vodiču za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga: 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/190123_vodic_ugost-t.pdf

(u vodiču, u jednom dijelu se može pronaći opis uvjeta koji se moraju zadovoljiti prilikom pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu)
 
Je li potrebno ishoditi odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga?
Da. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga može se ishoditi u mjesno nadležnoj županiji (ranije uredu državne uprave u županiji), odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba koje je nadležno za poslove ugostiteljstva.
Koje uvjete moram zadovoljiti za obavljanje dopunske djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma – robinzonski turizam na poljoprivrednom zemljištu OPG-a?
Turističke usluge koje se mogu pružati na OPG-u te uvjeti  pod kojima se pojedine usluge mogu pružati propisane su Zakonom o pružanju usluga u turizmu  te u skladu s tim OPG može obavljati, između ostalih, i djelatnost aktivnog i pustolovnog turizma (u koji spada robinzonski tip turizma). Ističemo da  ukoliko će gosti koristiti i usluge smještaja i hrane, tada je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje uvjeta u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti  i Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u kojim se propisuju minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, oznake kvalitete i sl.

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, kao potvrda ispunjenja zakonom predviđenih uvjeta prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dovoljna je pisana izjava koju poljoprivrednik popunjava i potpisuje u mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja, a kojom se potvrđuje udovoljavanje uvjeta za obavljanje pojedine turističke djelatnosti. Napominjemo da je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti potrebno kao dokaz priložiti Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga nadležnog upravnog tijela koje se može ishoditi u mjesno nadležnoj županiji (ranije uredu državne uprave u županiji), odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba koje je nadležno za poslove ugostiteljstva.

Predlažemo da se po potrebi radi detaljnijih informacija o konkretnoj ideji i o mogućnosti ostvarenja iste obratite nadležnom Ministarstvu turizma i sporta i to na kontakte prema sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/kontakti-11427/11427  (Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, 01 6169 111, https://mint.gov.hr/upiti-gradjana/10180 ).

Dodatno ističemo da korištenje poljoprivrednog zemljišta za navedenu namjenu ovisi i o prostornom planu svake jedinice lokalne samouprave te predlažemo da se po ovom pitanju obratite nadležnim tijelima općine ili grada koji u svojoj nadležnosti imaju prostorno uređenje. 
Tko sve može prodavati vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u?
Nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici OPG-a te članovi obiteljskog kućanstva.
Gdje i kako OPG smije prodavati vlastite poljoprivredne proizvode?
OPG vlastite poljoprivredne proizvode smije prodavati:
 • prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko
 • izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte) i
 • izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.
Moram li voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda?
Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja. Način vođenja evidencija te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u definirani su Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, broj 62/19).

Također, sukladno članku 16. Zakona o trgovini (Narodne novine, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 98/19, 32/20 i 33/23) poljoprivrednici, koji su u smislu navedenoga Zakona ujedno i trgovci, ako prodaju vlastiti poljoprivredni proizvod moraju voditi podatke o stanju robe svaki put kada se s robom pojavljuju na tržištu.
Moram li izdavati račun i imati fiskalnu blagajnu?
Izdavanje računa ili neke druge popratne isprave regulirano je zakonskim i podzakonskim propisima iz područja poreza - Opći porezni zakon (Narodne novine, br.: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 i 33/23), Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) i drugi.

Sukladno članku 64. Općeg poreznog zakona i članku 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, računi se ne moraju ispostavljati te se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik ukoliko prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obavlja izravno krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina: na štandovima i klupama na tržnicama na malo ili na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.
Na koji način prikazujem prihode i koje popratne isprave prate prodaju?
1. Ukoliko poljoprivrednik nije u sustavu Registra poreznih obveznika, a prodaje:
 • rajnjim potrošačima (na malo) - nema obveze izdavanja računa i vodi evidenciju o stanju robe/prodaje
 • poduzetnicima (pravnim i fizičkim osobama; npr. restoran) - nema obveze izdavanja računa; vodi evidenciju o stanju robe/prodaji; kupac sam izdaje otkupni blok ili skladišnu primku
2. Ukoliko je poljoprivrednik u sustavu Registra poreznih obveznika („paušalist“ ili obveznik poreza koji vodi poslovne knjige), a prodaje:
 • krajnjim potrošačima (na malo) – nema obveze izdavanja računa za prodaju na OPG-u, tržnicama i otvorenim prostorima; obveza evidencije prometa u Knjizi prometa; nema obaveze fiskalizacije u slučaju kada nema obveze izdavanja računa i kod prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima
 • poduzetnicima (pravnim i fizičkim osobama; npr. restoran) - obveza izdavanja računa (sadržaj propisan čl. 79 Zakona o porezu na dodanu vrijednost); obvezna naplata na žiro račun; vodi određene poslovne knjige. Oni poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a, navode napomenu na računu „oslobođeno PDV-a temeljem čl. 90. Zakona o PDV-u”.
Mogu li OPG-ovi ostvariti pravo na poticaje?
Upisom u Upisnik OPG-ova stječu se uvjeti za podnošenje zahtjeva za različite potpore u području poljoprivredne proizvodnje. Financiranje investicijskih ulaganja provodi se putem mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Više o mjerama ruralnog razvoja možete pročitati na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja  https://ruralnirazvoj.hr/mjere/, a više o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja na stranici https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/.
Koliko dugo OPG treba biti upisano u Upisnik OPG-ova kako bi moglo ostvariti pravo na dodjelu poticaja za poljoprivrednike?
Ako se radi o izravnim potporama za koje poljoprivrednik podnosi jedinstveni zahtjev za potporu jednom godišnje putem AGRONET sustava, Zakon o poljoprivredi i Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 25/23, 51/23 i 56/23) ne ograničavaju poljoprivrednike u svezi duljine trajanja obavljanja poljoprivredne djelatnosti tj. upisa u Upisnik OPG-ova.
 
Mogu li dva OPG-a koja posluju na istoj adresi, a nositelji tih OPG-ova nisu članovi istog kućanstva, podnijeti zahtjev na natječaje za mjere ruralnog razvoja (konkretno za operaciju 6.3.1.)?
U skladu s člankom 28. stavkom 3. Zakona o OPG-u, članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG. Članove obiteljskog kućanstva u smislu odredbe članka 5. Zakona o OPG-u čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Potrebno je napomenuti da je kod podnošenja zahtjeva za mjere u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. važno voditi računa i o odredbama članka 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i vijeća, o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 od 17. prosinca 2013., a koje se odnose na umjetno stvaranje uvjeta.
Može li OPG gospodarstvo koje je u tijeku provedbe projekta za koji je podnesen zahtjev na natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ izvršiti organizacijsku promjenu u smislu upisa zajedničkog OPG-a u Upisniku OPG-ova?
Zakonom o OPG-u omogućeno je osnivanje zajedničkog OPG-a tako da dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu (imaju različite adrese prebivališta), radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG. Odredbe Zakona o OPG-u, koje se odnose na određivanje nositelja OPG-a, upis u Upisnik OPG-ova, upis dopunske djelatnosti OPG-a, koje se odnose na OPG čiji su članovi u obiteljskom kućanstvu, odgovarajuće se primjenjuju i na zajednički OPG.

Natječajem za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. propisane su ugovorne odredbe i uvjeti tijekom provedbe projekta, u fazi obrade zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate. Svaku promjenu korisnik je u obvezi prijaviti u nadležne upisnike.

Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju nema zapreka za upis organizacijske promjene na strani zajedničkog OPG-a u Upisnik OPG-ova u skladu s odredbama Zakona o OPG-u, a uz istodobno ispunjavanje propisanih natječajnih uvjeta i ugovornih odredbi za provedbu tipa operacije 6.3.1. tijekom provedbe projekta, u fazi obrade Zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
Gdje se treba registrirati proizvodnja predmeta opće uporabe te koji su minimalni tehnički uvjeti za objekt proizvodnje?
Dopunska djelatnost proizvodnje predmeta opće uporabe mora biti odobrena u skladu sa Zakonom o predmetima opće uporabe (Narodne novine, br. 39/13, 47/14 i 114/18) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (Narodne novine, broj 80/18) te registrirana pri Ministarstvu zdravstva. Proizvodnja predmeta opće uporabe obavlja se u objektima koji su registrirani sukladno gore navedenim propisima te se Ministarstvu zdravstva podnosi zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja posebnih uvjeta.

Više informacija mogu se pronaći na:https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/predmeti-opce-uporabe-i-zastita-od-buke/1358
Odredbama kojih propisa je potrebno udovoljavati prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda?
OPG se prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u obvezi pridržavati uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini  te drugim posebnim propisima, među ostalim, propisima iz područja komunalnog reda u sferi reguliranja uvjeta mjesta za prodaju. Ako se prodaja vrši na mjestima koja imaju pristup s javno-prometne površine, Zakonom o trgovini je propisano da se prodaja može obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Nadalje, sukladno članku 12. stavka 1. Zakona o trgovini za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni: minimalni tehnički uvjeti, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine, odnosno opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, podnosi se mjesno nadležnoj županiji (ranije uredu državne uprave u županiji), odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba koje je nadležno za poslove gospodarstva, prema mjestu gdje se nalazi prodajni objekt.
Moram li voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda?
Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja. Način vođenja evidencija te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u definirani su Pravilnikom o Upisniku OPG-ova (Narodne novine, broj 62/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o Upisniku OPG-ova).

Također, sukladno članku 16. Zakona o trgovini poljoprivrednici, koji su u smislu navedenoga Zakona ujedno i trgovci, ako prodaju vlastiti poljoprivredni proizvod moraju voditi podatke o stanju robe svaki put kada se s robom pojavljuju na tržištu.
Usklađivanje organizacijskog oblika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (sukladno članku 52. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu)
Donošenjem Zakona o OPG-u stekli su se uvjeti razdvajanja OPG-a kao organizacijskog oblika poljoprivrednika od ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, trgovačka društva, obrti, zadruge) čije je poslovanje uređeno drugim propisima. Zakon o OPG-u omogućuje uspostavu Upisnika OPG-ova kao javne službene evidencije koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o OPG-ovima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku OPG-ova i Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, br. 62/19 i 91/20) dana 1. srpnja 2019. godine kao relevantnih provedbenih podzakonskih propisa započela je provedba usklađivanja uvjeta poslovanja OPG-ova prema Zakonu o OPG-u u odnosu na one OPG-ove koji su u tom organizacijskom obliku upisani u Upisnik poljoprivrednika prema odredbama ranijeg Zakona o poljoprivredi. Prilikom provedbe usklađivanja organizacijskog oblika ne radi o ponovnom upisu, nego o  postupku usklađivanja i evidentiranja promjena svih podataka koji su sastavni dio Upisnika poljoprivrednika, ažuriranju podataka o kontaktima OPG-ova te uvođenju nove evidencije o mehanizaciji i opremi koja se koristi na OPG-u.
OPG je upisan u Upisnik prije 2010. godine i ima ekonomsku veličinu gospodarstva (evpg) veću od 3000 eura te do sada nije postojala obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno i nije bio obveznik poreza na dohodak. Mijenja li se postupkom usklađivanja status OPG-a kod porezne uprave, odnosno postoji li obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje nakon postupka usklađenja?
Vezano za prava i obveze koje proizlaze iz obavljanja poljoprivredne djelatnosti kroz organizacijski oblik OPG-a, samim Zakonom o OPG-u ne nameću se nikakve posebne obveze u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, već se upućuje na odredbe posebnih propisa.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23 ) i Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) te njihovi provedbeni propisi pod zakonom određenim uvjetima propisuju obvezu stjecanja statusa osiguranika u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te s tim u vezi obvezu uplaćivanja doprinosa.
Člankom 7. stavkom 1. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisniku OPG-ova u svojstvu nositelja ili člana OPG-a stječu status osiguranika ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju.

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih navedenim zakonom obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom, ako međunarodnim ugovorom odnosno posebnim nije drugačije određeno. S tim u vezi ističe se kako se na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno osiguravaju sve osobe prema jednoj od osnova utvrđenih člancima 7. do 12. te 14. i 15. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovisno o tome za koju osnovu osiguranja ispunjavaju propisane uvjete. Osnova osiguranja za OPG-ove uvedena je stupanjem na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dana 1. srpnja 2013. godine.

U pogledu mirovinskog osiguranja, Zakon o mirovinskom osiguranju propisuje u članku 11. stavku 1. da su obvezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik OPG-ova u svojstvu nositelja ili člana OPG-a. Dakle, ukoliko osoba doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje plaća po nekoj drugoj osnovi, nije u obvezi plaćanja po osnovi obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Fizička osoba koja je upisana u Upisnik kao nositelj ili član OPG-a do 1. studenoga 2010., nije obvezna na mirovinsko osiguranje, ali se na osobni zahtjev može osigurati na mirovinsko osiguranje kao nositelj ili član OPG-a s danom donošenja rješenja o usklađivanju sa Zakonom o OPG-u.

Fizička osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisana je u Upisniku OPG-ova u svojstvu nositelja ili člana OPG-a (bez obzira da li je upisana prije ili poslije 1. srpnja 2013. godine) stječe status osiguranika ako nije zdravstveno osigurana po osnovi rada ili je korisnik prava na mirovinu ili se nalazi na redovitom školovanju. Obaveza teče s danom donošenja rješenja o usklađivanju sa Zakonom o OPG-u.