Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Usluge strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Evidencijski broj: 245/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Usluge strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.
Rok za dostavu ponuda: 06.08.2020 13:00
29.07.2020 Dokumentacija za nadmetanje
29.07.2020 Prilog I Projektni zadatak
29.07.2020 Prilog II Ponudbeni list
29.07.2020 Prilog IV Predložak popisa ugovora o izvršenim uslugama
29.07.2020 Prilog III Kriteriji za odabir ponude
29.07.2020 Prilog V Izjava o nekažnjavanju