Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Napomena: od 1. rujna 2021. godine u skladu s Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/2021, 93/2021 i 95/2021) ne plaća se upravna pristojba pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave:
na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako Uredbom nije propisana druga pristojba (Tar. br. 1.)   
  • za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba (Tar. br. 2.)   
  • na žalbu protiv rješenja (Tar. br. 3.)   
  • za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija ako nije drukčije propisano (Tar. br. 4.)   
  • za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu (Tar. br. 5.). 
Slijedom navedenog, upravna pristojba se od 1. rujna 2021. godine ne plaća prilikom podnošenja zahtjeva za upis, brisanje i izmjene u Upisniku te za izdavanje rješenja i potvrde o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem.


Zahtjev za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Uputa o postupku podnošenja Zahtjeva