Šumskogospodarska osnova 2016. - 2025.

Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (Osnova područja) je šumskogospodarski plan na temelju kojeg se gospodari šumama i šumskim zemljištem na šumskogospodarskom području Republike Hrvatske. Osnovom područja utvrđuje se ekološka, gospodarska i socijalna podloga za biološko poboljšavanje šuma i povećanje šumske proizvodnje na šumskogospodarskom području.

Osnova područja izrađuje se na temelju Zakona o šumama i Pravilnika o uređivanju šuma, a bilo ju je potrebno uskladiti s odredbama Zakona o zaštiti prirode i Uredbe o ekološkoj mreži te uvjetima zaštite prirode koji su izdani od strane nadležnog ministarstva (KLASA:UP/I 612-07/15-71/107, URBROJ: 517-07-2-2-15-6, od 31. srpnja 2015. godine).

Cilj donošenja Osnove područja je osiguranje potrajnog gospodarenja šumama s očuvanjem prirodne strukture i raznolikosti šuma, te trajno povećanje stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma.

Donošenje Osnove područja utvrđeno je člankom 21. stavkom 1. i 2. Zakona o šumama, a istim se ostvaruje interes Republike Hrvatske iz članka 6. stavka 3. Zakona o šumama.

Zbog usklađivanja s odredbama Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede provelo je postupak strateške procjene utjecaja Osnove područja na okoliš. Obzirom da postupak provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš nije bio dovršen, a prije okončanja postupka trebalo je donijeti rješenje, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je privremeno rješenje o odobrenju Osnove područja KLASA: UP/I-321-03/15-01/111, URBROJ: 525-11/1070-16-9 od 10. svibnja 2016. godine.

Osnovu područja izradilo je trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o, a istu je nakon provedenog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš odobrilo Ministarstvo poljoprivrede sukladno članku 22. stavku 1. i 2. Zakona o šumama („Narodne novine" broj: 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) rješenjem KLASA: UP/I-321-03/15-01/111, URBROJ: 525-11/1070-17-18 od 27. studenoga 2017. godine.

Osnova područja vrijedi za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2025. godine i predstavlja obnovu Osnove područja koja je imala važnost 1.1.2006. - 31.12.2015.

Novoizrađena Osnova područja je četvrta u nizu koja je izrađena za šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske.