Obavijest - Uplate naknade za korištenje OKFŠ-a

Obavještavamo obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma da se na obvezu za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godinu primjenjuju odredbe Zakona o šuma  NN 94/14kojim je propisano da su obveznici plaćanja naknade sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u RH. Naknada se obračunava u visini od 0,0265% od ukupnih prihoda i primitaka a obrazac se predaje do 30.04.2019. godine na adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb.

Na obvezu za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godinu se primjenjuju odredbe izmjena i dopuna Zakona o šumama NN 68/18 kojim je propisano da su obveznici pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni prihod i primitak veći od 3.000.000,00kuna. Naknada se obračunava u visini od 0,0265% od ukupnih prihoda a upute za predaju obrasca će biti naknadno objavljene na ovoj stranici. 

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a ukoliko će imati prihoda i primitka manje od 3.000.000,00kn, predavati će obrazac za 2018.godinu za prihod i primitak koji su ostvarili do 31.12.2018. godine.

Ovim putem sve obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume, obavještavamo da je na snazi novi Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“, broj: 19/2015.) te se sredstva uplaćuju na:

žiroračun Državnog proračuna: HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)


Uplate iz inozemstva:
SWIFT CODE NBHRHR2X
IBAN 1210 0100 51863 00016 0
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ: 5126-OIB-1079 (1079 označava registarski broj korisnika proračuna)

Napomena: ukoliko kod inozemne uplate nema polje za unos gore navedenih podataka, potrebno je u opis plaćanja navesti ''5126-OIB''

Adresa:
p.p. 900
Ministarstvo poljoprivrede
OKFŠ
10001 Zagreb

Kontakt telefon:
01/6106-214
01/6106-229


e-mail adresa: okfs@mps.hr

Obrazac za obračun naknade .pdf .xlsx

Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika stavljen je van snage Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (“Narodne novine, broj:  22/2007.iI 39/2012.)

Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku. Šume reguliraju lokalne, regionalne i globalne klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju slivna područja i lokalne hidrološke sustave, a značajno utječu i na kvalitetu zraka i voda. Šume su, od svih kopnenih ekosustava najbogatiji spremnik biološke raznolikosti. Šume u Republici Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju, također, šumski ekosustavi utječu na ljepotu krajobraza, a imaju i veliki značaj u kulturnom smislu.  Načini na koji se šumama gospodari, značajno utječu na kvalitetu okoliša i u konačnici na zdravlje i dobrobit ljudi.

Šume Republike Hrvatske su međunarodno priznate zbog svoje velike biološke raznolikosti i činjenice da je 95% šumskog područja prirodnog sastava, a što je rezultat duge šumarske tradicije održivog gospodarenja.

Ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2 688 687 ha te čini 47,5 % kopnene površine države. Prema podacima iz Šumskogopodarske osnove područja za razdoblje 2006. – 2015. godine 78 % ukupne površine šuma i šumskoga zemljišta je u vlasništvu RH, dok privatni šumoposjednici gospodare s 22 % ukupne površine šuma i šumskoga zemljišta.

Sukladno Zakonu o šumama šume prema namjeni mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. Gospodarske šume se, uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija, koriste za proizvodnju šumskih proizvoda. Zaštitne šume prvenstveno služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine. Šume posebnih namjena su šume za proizvodnju šumskoga sjemena, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti te šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima.