Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ŠGOP za razdoblje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025

Ministarstvo poljoprivrede započelo je provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 01. 01. 2016.  do 31.12. 2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), u vezi s člankom 66. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), temeljem Odluke o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ŠGOP-a.
 
U prilogu Odluke nalaze se Radnje i redoslijed radnji koje će se u postupku strateške procijene utjecaja na okoliš ŠGOP-a provesti te Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije te mišljenja na Studiju.

Nastavno na navedeno, a na temelju članaka 6.-10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Ministarstvo je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima zatražilo mišljenje o sadržaju strateške studije i razini obuhvata podataka koji je potrebno obraditi u strateškoj studiji vezano uz područje iz djelokruga tih tijela/osoba.