Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Mišljenja i prijedlozi o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji dostavljaju se do 12. listopada 2020. godine pozivom na KLASU: 351-03/20-01/22 na adresu elektroničke pošte: strategija@mps.hr ili u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.
 
U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo poljoprivrede organizira Javne konzultacije koje će se održati 16. listopada 2020. godine od 13:00 do 17:00 sati u Ulici grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Velika dvorana (južna porta).

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije - određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Doprinos postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine 

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine