Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš


Strategija poljoprivrede do 2030.

Strategija poljoprivrede do 2030. - infografika

Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću _Netehnički sažetak

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju poljoprivrede do 2030.


Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku strateške procjene o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030.
          - Odluka o upućivanju Strateške studije  o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. godine u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
          - Informacija o upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću / objava dnevni tisak
          - Informacija o javnom savjetovanju i javnom izlaganju
          - Zapisnik o Javnom izlaganju o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. i Nacrtu prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030.
          - Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030._ e-Savjetovanje /  Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede 2020. do 2030._e-Savjetovanje
          - Tablica sudjelovanja javnosti_ Strategija / Tablica sudjelovanja javnosti_ Strateška studija

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine

Informacija o upućivanju Strateške studije u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030.
- Strategija poljoprivrede do 2030.
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2030. - netehnički sažetak

Odluka o upućivanju Strateške studije u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije - određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Doprinos postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine 

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. godine