Delegirana tijela

1. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 1. rujna 2021. godine (KLASA: UP/I-310-26/21-01/17; URBROJ: 525-14/0816-21-2) do 8. rujna 2023. godine
Sektor certifikacije sustava, ustanova za potvrđivanje proizvoda
Vrbik 8a, 10 000 Zagreb
Obala kneza Branimira 16, 21 000 Split
 
2. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Ulica Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split
Odjel za certifikaciju proizvoda, Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 14. ožujka 2022. godine (KLASA: UP/I-310-26/22-01/9; URBROJ: 525-14/0816-22-2) do 14. ožujka 2027. godine

3. BIOINSPEKT d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek
Ovlašteno temeljem Rješenja o proširenju ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede od 01. veljače 2022. (KLASA: UP/I-310-26/21-01/22, URBROJ: 525-14/0816-22-4) do 13. prosinca 2026. godine.