Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnu formu

Evidencijski broj: 249/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Informacijski sustav za konverziju dokumenata u digitalnu formu
Rok za dostavu ponuda: 13.07.2021 11:00
06.07.2021 Dokumentacija za nadmetanje
06.07.2021 Prilog V - Tehnička specifikacija
06.07.2021 Prilog I - Projektni zadatak
06.07.2021 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
06.07.2021 Prilog III - Troškovnik
06.07.2021 Prilog II - Ponudbeni list