Uputa proizvođačima u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

Uputa proizvođačima u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina za postupanje s kominom masline i vegetativnom vodom
 
Prilikom prerade maslina bilo kojim tehnološkim postupkom prerade, osim maslinovog ulja kao finalnog proizvoda, na kraju procesa nastaju i značajne količine nusproizvoda u obliku vegetativne vode i komine masline koje je potrebno adekvatno zbrinuti. Obzirom da komina masline i vegetativna voda nastaju u velikim količinama i relativno kratkom vremenskom razdoblju, mogu predstavljati značajno opterećenje i imati negativan utjecaj na okoliš.
 
Komina masline

Sukladno članku 4. stavku 1. točki 34. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
Novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) otpad je svaka tvar ili predmet koju posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom posjednik tvari ili predmeta koji je nastao kao rezultat proizvodnog procesa čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta, može s istim postupati kao s nusproizvodom, ako je nusproizvod upisan u Očevidnik nusproizvoda.
Sukladno članku 14. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će upisati nusproizvod u

Očevidnik nusproizvoda i o tome izdati rješenje, ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 1. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta koja čini nusproizvod,
 2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima,
 3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i
 4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

Rješenje o upisu u Očevidnik nusproizvoda smatra se dokazom da određeni proizvodni ostatak može biti nusproizvod, a ne otpad.
Komina masline može se upisati u Očevidnik nusproizvoda ako udovoljava svim uvjetima
prethodno navedenog članka.

Prilikom predaje zahtjeva za upis u predmetni očevidnik, sukladno članku 14. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uz zahtjev je nužno priložiti sljedeće dokaze:
 1. presliku ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika komine masline i vlasnika poljoprivrednih površina na kojem će se ista koristiti, kao i
 2. dokaz o raspolaganju poljoprivrednim površinama,
 3. fizikalno-kemijsku analizu komine od akreditiranog laboratorija u kojem se ista razvrstava u kategoriju gnojiva ili poboljšivača tla,
 4. opis i shemu tehnološkog procesa proizvodnje maslinovog ulja i dokaz o uporabi komine masline kao gnojiva ili poboljšivača tla sukladno posebnom propisu iz nadležnosti poljoprivrede.
Komina masline koja je obrađena aerobnim ili anaerobnim postupkom ne ostvaruje uvjete za upis u Očevidnik nusproizvoda, sukladno članku 14. stavku 4. točki 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 
U slučaju da se obrađena komina masline koristi na poljoprivrednom zemljištu kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla, tada se ista ne smatra otpadom i ne podliježe odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 
Vegetativna voda

Odredbom članka 165. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/2019) propisano je da je vodopravna dozvola potrebna za svako ispuštanje otpadnih voda za koje su, propisom iz članka 70. stavka 4. Zakona o vodama, propisane granične vrijednosti emisija otpadnih voda. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda propisuju se za pojedine onečišćujuće tvari ili skupine onečišćujućih tvari:
 1. u industrijskim otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili u individualni sustav odvodnje i
 2. u svim pročišćenim ili nepročišćenim otpadnim vodama koje se ispuštaju u vode.

Nadalje, odredbom članka 166. Zakona o vodama je dio tih ispuštanja izuzet od obveze ishođenja vodopravne dozvole i to:
 1. ispuštanje oborinskih voda,
 2. kada se prema odredbama Zakona o vodama izdaje mišljenje na uvjete okolišne dozvole i
 3. za sanitarne otpadne vode do 50 ekvivalent stanovnika (ES) koje se putem individualnih sustava odvodnje ispuštaju u prirodni prijamnik, osim u posebnim slučajevima ispuštanja otpadnih voda od 10 do 50 ES u prirodni prijamnik u zaštićenom području, u skladu s propisom iz članka 157. Zakona o vodama.
 
Za ispuštanje otpadnih voda iz objekata postrojenja za proizvodnju biljnih i životinjskih ulja i masti su propisane granične vrijednosti emisija otpadnih voda u Prilogu 9. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20).
Slijedom navedenog, za svako ispuštanje industrijskih otpadnih voda u građevine za javnu odvodnju, individualni sustav odvodnje ili u vode potrebna je vodopravna dozvola.
 
Iznimno, ukoliko na lokaciji postrojenja za preradu maslina nastaju vegetativne vode, koje se
sukladno Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla smatraju organskim gnojivom ili poboljšivačem tla i cjelokupna količina tih voda se koristi isključivo na poljoprivrednim zemljištima u svrhu ishrane bilja ili održavanja i/ili poboljšanja fizikalnih i/ili kemijskih svojstava tla, u tom slučaju, sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva, ne postoji obveza ishođenja vodopravne dozvole.
 
Ukoliko na lokaciji postrojenja za preradu maslina nastaju vegetativne vode koje se ispuštaju u
građevine za javnu odvodnju, individualni sustav odvodnje ili u vode, a neće se u skladu s propisima iz nadležnosti Ministarstva koristiti kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla te druge vode za koje su propisom iz članka 70. stavka 4.
Zakona o vodama propisane granične vrijednosti emisija otpadnih voda, za iste postoji obveza
ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda.

Ukoliko je pravnoj ili fizičkoj osobi prethodno izdana vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda kojom je regulirano ispuštanje vegetativnih voda s lokacije postrojenja za preradu maslina, a za vrijeme važenja vodopravne dozvole došlo je do prenamjene iste kao organskog gnojiva ili poboljšivača tla, korisnik vodopravne dozvole treba obavijestiti Hrvatske vode o namjeri korištenja tih voda na poljoprivrednim površinama. U tom slučaju Hrvatske vode će preispitati, i po potrebi izmijeniti/ukinuti vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda.
 
Zaključak

Komina masline i vegetativna voda nusproizvodi su proizvodnje maslinovog ulja koji se moraju adekvatno zbrinuti; komina u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a vegetativna voda u skladu sa Zakonom o vodama.
 
Komina masline se, uz prethodnu odgovarajuću obradu, na poljoprivrednim površinama može koristiti kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla dok se vegetativna voda u poljoprivrednoj proizvodnji može koristiti kao organski poboljšivači tla za poboljšavanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla.
Preduvjet za korištenje organskih gnojiva i poboljšivača tla na poljoprivrednim površinama je:
 • Odgovarajući sadržaj hranjiva i  kemijska, fizička, fiziološka i mehanička svojstva kako je propisano Zakonom o gnojivima i poboljšivačima tla („Narodne novine“, broj 163/03, 40/07, 81/13, 14/14, 32/19),
 • Sadržaj teških metala u skladu s člankom 8. Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, broj 71/19) donesenog temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19).Prethodno navedena svojstva organskih gnojiva i poboljšivača tla se utvrđuju se analitičkim izvješćem akreditiranog laboratorija za kontrolu kakvoće organskih gnojiva i poboljšivača tla.
 
Komina masline i vegetativna voda na poljoprivrednim površinama mogu se koristiti isključivo u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse i uz preporuku kompostiranja i pri tome služiti za poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla kao i ishranu biljaka.
 
Zaključno, ukoliko se prethodno obrađena komina masline koristi na poljoprivrednom zemljištu, sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla, tada se ista ne smatra otpadom i ne podliježe odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, odnosno ne smatra se otpadom niti podliježe obvezama upisa u Očevidnik nusproizvoda.

Ukoliko se cjelokupna količina vegetativne vode proizvedene na lokaciji postrojenja za preradu maslina isključivo koriste kao organski poboljšivač tla na način uređen zakonodavnim okvirom u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, u tom slučaju, sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva, ne postoji obveza ishođenja vodopravne dozvole.