Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Pilot projekt senzora na vitlu pridnene povlačne mreže - koće

Evidencijski broj: 234/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Pilot projekt senzora na vitlu pridnene povlačne mreže - koće
Rok za dostavu ponuda: 27.04.2021 11:00
20.04.2021 Dokumentacija za nadmetanje
20.04.2021 Prilog II - Troškovnik
20.04.2021 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
20.04.2021 Prilog III - Projektni zadatak
20.04.2021 Prilog I - Ponudbeni list