Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Stereomikroskop (lupa) s kamerom i softverom

Evidencijski broj: 194/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Stereomikroskop (lupa) s kamerom i softverom
Rok za dostavu ponuda: 09.05.2022 12:00
29.04.2022 Dokumentacija za nadmetanje
29.04.2022 Prilog I - Tehnička specifikacija
29.04.2022 Prilog II - Ponudbeni list
29.04.2022 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
29.04.2022 Prilog III - Troškovnik