Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu Internet pristupa za centralnu lokaciju Ministarstva poljoprivrede

Evidencijski broj: 23/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu Internet pristupa za centralnu lokaciju Ministarstva poljoprivrede
Rok za dostavu ponuda: 15.10.2021 16:00
08.10.2021 Dokumentacija za nadmetanje
08.10.2021 PRILOG I _Ponudbeni list
08.10.2021 Prilog V_Troškovnik
08.10.2021 Prilog IV_Tehnička specifikacija
08.10.2021 PRILOG VI_Izjava o nekažnjavanju
08.10.2021 Prilog II _Projektni zadatak
08.10.2021 Prilog III_Kriterij za odabir ponude