Na sjednici Vlade RH usvojen Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030.

Slika /slike/Genericke/2019-polja iz zraka.jpg
Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine. Donošenjem Nacionalnog akcijskog plana Republika Hrvatska odgovara na inicijativu Europske Komisije te nastoji postići što kvalitetniji odgovor hrvatskog ekološkog sektora na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola kao i odgovarajući doprinos zajedničkom europskom cilju od 25 % ekoloških poljoprivrednih površina do 2030. godine.

Donošenjem nacionalnih akcijskih planova za sektor ekološke poljoprivrede dopunjuju se aktivnosti predviđene Strateškim planom u područjima na koja se Strateški plan izravno ne odnosi, a usko su vezana uz sektor ekološke poljoprivrede. Ekološka poljoprivreda je alternativni način proizvodnje hrane u kojem se prirodni resursi i procesi koriste na održivi način te predstavlja rješenje za održivi prehrambeni sustav uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti. 

Nacionalni akcijski plan predstavlja pregledni dokument trenutnog stanja ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj te objedinjava sve dostupne mjere koje se odnose na ekološki sektor, a predviđene su raznim programima financiranja. Za ostvarenje daljnjeg napretka u razvoju ekološkog sektora potrebno je primijeniti sveobuhvatan pristup svim segmentima proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda, no i lanca opskrbe hranom u cjelini. Iz navedenog razloga, Nacionalni akcijski plan obuhvaća nekoliko pravaca djelovanja koji će sami za sebe i u međudjelovanju pozitivno utjecati ne samo na daljnje povećanje ekoloških površina nego i na razvoj sektora u cjelini.

Dokument se sastoji od 10 cjelina: uvodni dio, analiza trenutnog stanja, SWOT analiza, vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030., ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti, mjera za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost akcijskog plana sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini, financiranje, terminski plan te okvir za praćenje i vrednovanje.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima djelovanja podijeljene u sedam grupa:

1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje);
2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda;
3. Ekološki sjemenski i sadni materijal;
4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda;
5. Potražnja ekoloških proizvoda;
6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija;
7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.

Osim razvoja primarne ekološke proizvodnje, ovim dokumentom postavljaju su temelji za podupiranje cijelog lanca vrijednosti u ekološkom sektoru, od osiguranja adekvatnih ekološki prihvatljivih sirovina pa sve do plasmana i prodaje certificiranih proizvoda na tržištu. Poticanje razvoja pratećih djelatnosti prerade, promocije i prodaje ekoloških proizvoda kroz razne prodajne kanale uključujući turizam, od ključne je važnosti za osiguranje napretka ekološkog sektora Republike Hrvatske i u konačnici porasta potrošnje ekoloških proizvoda od strane hrvatskih građana, privatnog i javnog sektora.

Pisane vijesti