Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge grafičke pripreme i tiska informativno-edukativnih materijala za sprječavanje otpada od hrane

Evidencijski broj: 237/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge grafičke pripreme i tiska informativno-edukativnih materijala za sprječavanje otpada od hrane
Rok za dostavu ponuda: 31.08.2022 12:00
23.08.2022 Dokumentacija za nadmetanje
23.08.2022 Prilog II_Projektni zadatak
23.08.2022 Prilog IV - Troškovnik
23.08.2022 Prilog III - Tehnička specifikacija
23.08.2022 PRILOG I - Ponudbeni list