Provedba

U skladu s EUTR-om, gospodarski subjekti koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva moraju primjenjivati sustav dužne pažnje, odnosno moraju procjenjivati rizik u lancu opskrbe drvom i proizvodima od drva. Gospodarski subjekti dužni su imati svu dokumentaciju koja prati drvo od njegovog izvora (mjesta sječe) i proizvode do krajnjeg potrošača kao i sve podatke o dobavljačima i trgovcima. Trgovci u lancu opskrbe moraju primjenjivati sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva (due diligence), odnosno dužni su imati dokumentirane sve informacije o dobavljačima koji su im isporučili drvo i proizvode o drva te o trgovcima kojima isporučuju drvo i proizvode od drva. U skladu s odredbama Zakona, Ministarstvo poljoprivrede provodi stručni nadzor sustava dužne pažnje i sustava sljedivosti, a Carinska uprava po ukazanoj potrebi provodi inspekcijski nadzor.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka - NN 42/18

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4.5.2016)

KOMBINIRANA NOMENKLATURA – Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1925 оd 12. listopada 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi