Stočarstvo

Slika /slike/poljoprivreda/1180x400_1498474610stocarstvo_header.jpg

Ministarstvo poljoprivrede prati stanje u području stočarske proizvodnje (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo, peradarstvo i pčelarstvo) i stanje na tržištu proizvoda životinjskog podrijetla (mlijeko i mliječni proizvodi, goveđe meso, svinjsko meso, ovčje i kozje meso, meso peradi, jaja i med) u suradnji sa stručnim i znanstvenim ustanovama te interesnim udruženjima iz područja stočarstva.

Također izrađuje propise i prijedloge propisa u području organizacije tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija (radne skupine, grupe, odbori), priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga za čiju provedbu na nacionalnoj razini  izrađuje i predlaže provedbene propise.

Osim toga predlaže i provodi mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu stočarske proizvodnje, a posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva i pčelarstva, odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, mesa peradi i jaja.

Zajednička organizacija tržišta predstavlja skup pravila koja reguliraju poljoprivredno tržište u Europskoj uniji, a koja uključuju intervencije i posebne pomoći, trženje poljoprivrednih proizvoda i funkcioniranje proizvođačkih i međusektorskih organizacija te međunarodnu trgovinu i pravila tržišnog natjecanja.

Stočarska proizvodnja ima važnu ulogu u poljoprivrednoj djelatnosti Republike Hrvatske s udjelom od oko 35% vrijednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje. U strukturi stočarske proizvodnje najvažniju ulogu imaju govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo te ovčarstvo i kozarstvo. Posljednjih godina bilježi se intenzivan proces restrukturiranja u stočarskom sektoru, pri čemu se ova proizvodnja već dulje razdoblje nalazi u vrlo nepovoljnim tržišnim uvjetima. Proizvodnja mlijeka predstavlja osnovicu govedarske proizvodnje, na koju je najvećim dijelom naslonjena proizvodnja goveđeg mesa.

Važnost svinjogojske proizvodnje očituje se u opskrbi stanovništva mesom budući da je svinjsko meso tradicionalno visoko zastupljeno u prehrani stanovništva te je najvažniji izvor animalnih bjelančevina. Osim toga ova proizvodnja važna je za prerađivačku industriju, industriju stočne hrane, preradu i finalizaciju ratarskih proizvoda i preradu nusproizvoda prehrambene industrije.

Uzgoj ovaca i koza posebno je osjetljiv dio poljoprivredne proizvodnje koja se pretežno odvija u područjima s težim uvjetima gospodarenja u kojima su zbog specifičnih geografskih i klimatskih uvjeta smanjene mogućnosti uzgoja drugih vrsta životinja. Peradarstvo je sektor koji ima solidnu perspektivu u proizvodnji peradarskog mesa i jaja, zahvaljujući tome što je dobrim dijelom uvedena visoka tehnologija proizvodnje. Nepovoljna situacija u stočarskoj proizvodnji veliki je izazov za Republiku Hrvatsku, njezine proizvođače i sve prateće službe te zahtijeva dodatne napore kako bi se postojeće stanje konsolidiralo.

Zootehnika

Uzgoj domaćih životinja u ekonomskom i socijalnom pogledu ima stratešku važnost za poljoprivredu Republike Hrvatske i doprinosi očuvanju njezine prirodne i kulturne baštine. Ta poljoprivredna aktivnost, koja doprinosi sigurnosti opskrbe kvalitetnom i zdravom hranom, izvor je prihoda za poljoprivrednu zajednicu te temelj očuvanja života u ruralnom prostoru. Uzgoj domaćih životinja najbolje se promiče poticanjem korištenja uzgojno valjanih životinja čistih pasmina ili uzgojno valjanih hibridnih svinja zabilježene visoke genetske kakvoće. Zootehnika je stočarska disciplina koja se bavi uzgojem i iskorištavanjem domaćih životinja. Podrazumijeva razvijanje učinkovitih metodoloških pristupa u području biotehnologije te primjenu i  korištenje rezultata  istih kroz postupke tehnološko-tehničkog karaktera u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja.

U djelokrugu zootehnike uređuju se uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja, oplođivanje domaćih životinja, trgovina uzgojno valjanim životinjama, ustroj i provedba uzgoja uzgojno valjanih životinja i druga pitanja važna za učinkovitost i promicanje stočarstva čime se potiče povećanje učinkovitosti proizvodnje domaćih životinja uz očuvanje ili poboljšanje njihove vitalnosti, povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje, poboljšanje kakvoće stočarskih proizvoda i očuvanje genetske raznolikosti domaćih životinja.