Novi Pravilnik o doniranju hrane

Slika /slike/Genericke/2019-hrana-restoran.jpg
Objavljen je novi Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 91/19) koji propisuje detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjete koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.
 
Odredbe predmetnog Pravilnika olakšat će postupak doniranja hrane donatorima i posrednicima te time doprinijeti unaprjeđenju sustava doniranja hrane u RH.   
 
Pozitivne promjene u odnosu na dosadašnja pravila doniranja odnose se na rokove za ostvarenje poreznih olakšica za doniranu hranu na način da se iste mogu ostvariti do zadnjeg dana isteka roka trajanja hrane, zatim
omogućavanje doniranja hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i da posrednik u lancu doniranja hrane i krajnji primatelj prihvaća tu hranu. Isto tako, donatori hrane u potpunosti su oslobođeni obveze vođenja evidencija i dostave izvještaja Ministarstvu Poljoprivrede. Pravilnikom su detaljnije razrađene odredbe o doniranju hrane za životinje. 

Smjernice za izradu novog Pravilnika dane su rezultatima Istraživanja o doniranju hrane koje je Ministarstvo poljoprivrede 2017. godine provelo u suradnji s Prehrambeno - biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.Pravilnik je izrađen u dijalogu i dogovoru sa svim zainteresiranim stranama (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski Caritas, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska mreža socijalnih samoposluga i udruga Centar za kulturu dijaloga).
 
Kako bi se olakšala primjena novih pravila za doniranje hrane Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu izradila je Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja.
 
Smjernice su namijenjene prvenstveno posrednicima u lancu doniranja hrane, a cilj im je dati praktične primjere rukovanja s hranom u odnosu na rokove trajanja.

Pisane vijesti