Upute za korisnike


ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE I DRUGIH OBLIKA UDRUŽENJA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
 
 
Proizvođačka organizacija je pravna osoba koja predstavlja osnovni oblik dobrovoljnog udruživanja proizvođača primarnog poljoprivrednog proizvoda nastala na inicijativu i kontrolirana od strane njezinih članova koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka značajnih za rad i poslovanje.
 
Pravni oblici na temelju kojih se može steći status proizvođačke organizacije su zadruga ili trgovačko društvo (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo), a proizvođačka organizacija sastoji se od minimalno sedam (7) članova proizvođača, neovisno o sektoru u kojem se traži priznavanje.
 
Jedna od najznačajnijih djelatnosti proizvođačke organizacije jest objedinjavanje ponude i stavljanje na tržište proizvoda vlastitih članova putem računa proizvođačke organizacije.
 
Pravna osnova:
 
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" broj 56/24)

 
Podnošenje zahtjeva

Pravna osoba podnosi Zahtjev Ministarstvu na Obrascu 1. iz Priloga II. Pravilnika, uz koji dostavlja sljedeće:

a) pravni akt (preslika ovjerenog pravnog akta)

b) izvadak iz Sudskog registra za djelatnost u sektoru za koji se traži priznavanje (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva)

c) potvrda banke o žiro računu

d) preslika potpisnog kartona na kojem su evidentirani osnovni podaci o vlasniku računa i ovlaštenicima te deponirani njihovi potpisi (FINA)

e) potpisana i ovjerena Izjava osobe ovlaštene za zastupanje (Prilog II.)

f) dokaz da su članovi proizvođači upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika i da obavljaju poljoprivrednu djelatnost

g) dokaz o vrijednosti utržive proizvodnje (računi, račun-otpremnice, otpremnice i otkupni blokovi) u referentnom razdoblju

h) Plan rada proizvođačke organizacije (Prilog II.)

i) Izjavu o nepristranosti i sukobu interesa odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva (Prilog II.)

j) izjave o veličini vlastitog poljoprivrednog gospodarstva (Prilog II.) za sve članove proizvođače pravne osobe koja podnosi Zahtjev.

  

 
POPIS PRIZNATIH PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA
 
Priznate proizvođačke organizacije u Republici Hrvatskoj
 
 
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA:
 

PRILOG II

Obrazac 1. Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije (uključujući sve pripadajuće tablice, Izjave i Plan rada);

Obrazac 2. Zahtjev za priznavanje udruženje proizvođačkih organizacija (uključujući sve pripadajuće tablice, Izjave i Plan rada);

Zahtjevu za priznavanje priložiti sve dokumente iz tablice „Dokumenti u prilogu zahtjeva za priznavanje“


Zahtjev za priznavanje (preuzimanje)

PRILOG II

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SEKTORSKE ORGANIZACIJE


 
Sektorska organizacija je pravna osoba koju čine predstavnici gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, preradom i/ili trgovinom proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osnovana na inicijativu pravnih osoba iz članka 13.b. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“ br. 45/22) koja se bavi isključivo proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda iz jednog ili više sektora Uredbe (EU) br. 1308/2013 sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, na dobrobit svih njezinih članova.

Sektorske organizacije, u pravilu, ne sudjeluju u proizvodnom procesu (iako postoje iznimke u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina te sektoru duhana) niti formiranju cijena, već je njihova osnovna zadaća aktivno sudjelovanje u održavanju stabilnosti tržišnih prilika u određenom sektoru.
 
Sektorske organizacije prate stanje tržišta, što podrazumijeva prikupljanje statističkih podataka u svrhu obrade i analize stanja tržišta, predlažu nacrte standardnih ugovora i promiču ugovorne odnose, istražuju potencijalna strana tržišta za izvoz i pružanje svih drugih oblika pomoći svim njihovim članovima.
 
Zbog reprezentativnosti i sastava (proizvođači, prerađivači, trgovci) smatraju se meritornima (pregovaračka strana) za reagiranje i davanje odgovarajućih prijedloga za rješavanje problema nestabilnosti tržišta i drugih izazova u sektoru u kojemu djeluju, sa svrhom osiguravanja stabilnosti i održivosti proizvodnje i poslovanja svih dionika u lancu opskrbe potrošača. Njihova pravna forma može biti i udruga, s obzirom da uglavnom ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

 
PRILOG II - Obrazac 3. Zahtjev za priznavanje sektorske organizacije (uključujući sve pripadajuće tablice i Plan rada)

Zahtjev za priznavanje (preuzimanje)

PRILOG II Obrazac 3. SEKTORSKE ORGANIZACIJE

Radi utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku priznavanja Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, a kontrola na terenu provodi se nakon zaprimanja cjelokupne dokumentacije koja se dostavlja uz Zahtjev i provedene administrativne kontrole. 
 
 
PRILOG I.


POSEBNI UVJETI ZA PRIZNAVANJE

Tablica 1. 
 
POSEBNI UVJETI ZA PRIZNAVANJE
Sektor  minimalna vrijednost utržive proizvodnje (EUR)* minimalan broj članova proizvođača 
lan i konoplja  400.000,00  7
krmno bilje  400.000,00  7
maslinovo ulje i masline  400.000,00
 
7
vino  400.000,00  7
pčelarski proizvodi  265.000,00  7
ovčetina i kozletina  265.000,00  7
žitarice  400.000,00  7
meso peradi  400.000,00 7
drugi proizvodi**  400.000,00  7
živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće  400.000,00  7
proizvodi ostalih sektora***
 
400.000,00  7
duhan  400.000,00  7
voće i povrće
 
400.000,00  7
jaja  265.000,00  7
govedina i teletina  400.000,00
 
7
šećer  400.000,00
 
7
mlijeko i mliječni proizvodi  265.000,00
 
7
prerađeni proizvodi od voća i povrća  400.000,00
 
7
svinjetina
 
400.000,00
 
7
 
 
 
        

 
* u skladu s referentnim razdobljem
** proizvodi navedeni u dijelu XXIV. Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013
*** svi proizvodi iz sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a koji nisu navedeni u ovoj Tablici
 
 
Napomena: potrebno je ispravno popuniti sve tablice koje čine sastavni dio Zahtjeva za priznavanje.

*VAŽNO! - OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA
 
Proizvođačke organizacije obvezne su dva puta godišnje i to najkasnije do 31. srpnja za prvo polugodište tekuće godine i najkasnije do 31. siječnja za drugo polugodište protekle godine te dodatno na zahtjev Ministarstva dostavljati ispravno popunjen PRILOG III - Notifikacijske obrasce 1. i 1. a uključujući ažurirane podatke s popisom i brojem članova, promjenama u članstvu, vrijednosti utržene proizvodnje i obujmu proizvodnje prema sektorima, odnosno proizvodima.


Notifikacijski obrazac (preuzimanje dokumenta):

PRILOG III
 
Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija i zahtjev za priznavanje sektorske organizacije mogu se poslati:
 
 
Elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr;
 
Poštanskim putem na adresu:
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB