Gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika

Uzgajanje šuma

Iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume (OKFŠ-a) moguće je financirati radove gospodarenja šumama.

Privatni šumoposjednik, ostvaruje putem ovog Ministarstva pravo na sredstva OKFŠ-a kada je upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, izvršio propisane radove, sukladno operativnom godišnjem planu i podnio zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a ovom Ministarstvu.
 

 

Doznake stabala

Pod doznakom stabala se podrazumijeva odabiranje, obilježavanje i mjerenje stabala za sječu te obračun drvnog sječivog obujma.

Doznaku stabala u šumama i na šumskom zemljištu obavlja izvoditelj šumarskih radova koji posjeduje odgovarajuću licenciju Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Zahtjev za doznaku stabala mali šumoposjednik podnosi ovom Ministarstvu, a srednji šumoposjednik licenciranom izvoditelju šumarskih radova uz dokumente kojima dokazuje vlasništvo/posjedništvo na predmetnim česticama.
 
Srednji šumoposjednika zahtjev za doznaku bez  programa podnosi ovom Ministarstvu jer o zahtjevu kada nije izrađen program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika Ministarstvo odlučuje rješenjem.
 

 

Zaštita šuma

Zaštita šuma je skup mjera koje su dužne poduzimati osobe koje gospodare šumama u cilju zaštite šuma od požara, elementarnih nepogoda, štetnih organizama i bolesti i štetnih antropogenih utjecaja.
 
Ovo Ministarstvo sudjeluje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta privatnih šumoposjednika; prikupljanju podataka o šumskim požarima u šumama privatnih šumoposjednika ; izvješćuje mjerodavne institucije o pojavi štetnih organizama u šumama privatnih šumoposjednika.

Ovo Ministarstvo će na temelju dojava sa terena vršiti prikupljanje podataka o šumskim požarima i upisivati ih u jedinstveni informacijski sustav i registar o šumskim požarima.

Privatni šumoposjednici ukoliko primijete pojavu šumskih štetnika ili štete nastale djelovanjem štetnika dužni su obavijestiti ovo Ministarstvo o istima. Terenskim obilaskom će se utvrditi o kojem štetniku se radi, koji je intenzitet zaraze te površinu na kojoj se štetnik pojavljuje i podatke upisati u registar šumskih štetnika koji vodi Hrvatski šumarski institut u Jastrebarskom.