Naknada za odstrel svinja divljih

S ciljem osiguravanja provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge kod svinja divljih u lovištima na području Republike Hrvatske, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 83/23), lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama imaju pravo na nadoknadu za odstrel svakog pojedinačnog grla svinje divlje. Odlukom ministrice poljoprivrede (KLASA: 323-01/23-01/114, URBROJ: 525-10/609-23-1 od 29. kolovoza 2023.) utvrđeno je da visina naknade iznosi 75 eura po grlu.
 
Pravo na naknadu imaju lovoovlaštenici lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama za svako grlo odstrijeljene svinje divlje koje je neškodljivo uklonjeno kao materijal kategorije 1 u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla ili iznimno ako iz objektivnih i tehničkih razloga nije moguće neškodljivo ukloniti, za svako grlo svinje divlje koje je po uputi ovlaštenog veterinara zakopano na licu mjesta.
 
U svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isplatu naknade, lovoovlaštenik je dužan dostaviti Ministarstvu:
  • zahtjev koji uz osnovne podatke o lovoovlašteniku i lovištu mora sadržavati i broj grla svinja divljih za koje se traži naknada te naziv banke i broj IBAN računa za uplatu naknade
  • dokaz o neškodljivom uklanjanju kao materijal kategorije 1 u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla ili dokaz o uputi ovlaštenog veterinara o zakapanju na licu mjesta s navođenjem objektivnih i tehničkih razloga zbog kojih nije moguće neškodljivo uklanjanje
  • preslika  obrasca za dostavu uzoraka od divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na afričku svinjsku kugu ovjerenog od ovlaštenog veterinara
  • preslika zapisnika o obavljenom lovu.
 
Zahtjev se dostavlja na adresu Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb ili na adresu e-pošte ASKnaknadaSD@mps.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.