Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari prokloraz

Slika /slike/Priopcenja/agriculture-4172619_960_720.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači:
  • 3 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari prokloraz
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1450 оd 3. rujna 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari akrinatrin i prokloraz, koja stupa na snagu 26. rujna 2021. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1450 оd 3. rujna 2021.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari prokloraz, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: MIRAGE 45 EC, ZAMIR i FAXER temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. prosinca 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja MIRAGE 45 EC, ZAMIR i FAXER do 30. lipnja 2022., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 30. lipnja 2023. (Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
MIRAGE 45 EC prokloraz UP/I-320-20/98-01/22 Adama Agriculture B.V.
ZAMIR prokloraz UP/I-320-20/06-01/266 Nufarm GmbH & Co KG
FAXER prokloraz UP/I-320-20/14-01/231 Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/
 

Pisane vijesti