Otkup mandarina, jabuka i ostalog voća i povrća roda 2018. godine – uputa otkupljivačima

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_153744824944079728534_a1cc745a8a_k.jpg

Zbog mnogobrojnih upita proizvođača voća Ministarstvo poljoprivrede daje uputu otkupljivačima o obvezama kojih su se dužni pridržavati prilikom otkupa. Otkupljivač je u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“ broj 117/17., u daljem tekstu: Zakon) obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos, a osobito odredbe o:

1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene (cijena po kojoj se prodaje/kupuje voće i povrće na tržištu Republike Hrvatske predmet je dogovora koji je zaključen ugovorom između  proizvođača i otkupljivača,

2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču,

3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke,

4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora,

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

6. trajanju ugovora. 

Iznimno, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača  na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku i sadržavaju sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor. 

Kvaliteta kao element ugovora pri otkupu i prodaji jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća primjenjiva je i mogu se koristiti tržišni standardi (opći i posebni tržišni standardi) za voće i povrće koji su propisani  Provedbenom uredbom komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća

Na temelju navedenih tržišnih standarda može se formirati otkupna, odnosno prodajna cijena jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća. Slijedom toga otkupljivač u ugovoru ili javnoj objavi uvjeta može navesti da se cijena izračunava u skladu s propisanim elementima tržnih standarda, koji su navedeni u prilozima Provedbene uredbe komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća.

Na obračunskoj analizi jasno moraju biti istaknuti i svi troškovi u kn/t ili kn/kg koji terete isporučeno voće i povrće, a odnose se na troškove otkupa (ulaz, izlaz, i dr.), raznih analiza i tretiranja. Način korekcije i ugovorene cijene obavezno moraju biti sastavni dio ugovora. Ovo je posebno važno jer ova obveza proizlazi iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona. Ukoliko je u ugovoru bila navedena samo cijena za određenu klasu, a nije bilo navedeno na koji način će se odstupanja u parametrima odražavati na količinu i cijenu tada se to može smatrati nepoštenom trgovačkom praksom. 

Isto tako otkupljivač i proizvođač mogu dogovoriti i drugačije uvjete od onih koji su propisani Provedbenom uredbom komisije (EU) br. 543/2011. Međutim, važno je napomenuti da u tom slučaju vrijedi jednako pravilo da proizvođaču mora biti jasno predočen način izračuna cijene te tražena kvaliteta ploda prilikom isporuke, pri čemu uvjeti tako tražene kvalitete moraju biti jasni i nedvosmisleni te se mogu lako utvrditi. 

Otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena, koja je osnova i kako se vrši korekcija. Na takav način se osigurava transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za otkupljivače. 

Prema tome, da bi otkup bio u skladu sa Zakonom otkupljivač u ugovoru mora navesti kakvu kvalitetu jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća zahtjeva, odnosno mora navesti koji su to sve parametri kojima mora udovoljavati voće i povrće, kako prilikom preuzimanja ne bi došlo do nesporazuma je li otkupljivač dužan preuzeti isporučeno voće i povrće. Jabuke, mandarine i ostalo voće i povrće koje udovoljava ugovorenoj kvaliteti otkupljivač je dužan preuzeti i platiti sukladno sklopljenom ugovoru. 

Zaključno, sva navedena pravila jednako se odnose na domaće i uvozno voće i povrće. Stranica