Objavljena nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH

Slika /slike/Priopcenja/naredba1312.jpg
U Narodnim novinama broj 147/23 objavljena je Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu u srijedu 13. prosinca 2023. godine.

U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu ove Naredbe odnosno do 23. prosinca 2023. godine prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima. Dojava brojnog stanja se radi samostalnim unosom u aplikaciju ePosjednik ili putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od 3 dana od nastale promjene. Nakon svake promjene brojnog stanja potrebno je upisati dojavu s novim stanjem.
Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.). Premještanje je moguće upisati samostalno preko aplikacije ePosjednik ili putni list dostaviti na upis ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH (NN 1/23) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:
  • određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt
  • postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu
  • pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje
  • ciljani periodični program informiranja osoblja objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu
  • postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi
  • interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera

U zonama ograničenja I, II  i zaraženoj zoni (dio Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske i Zadarske županije gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja), na objektu na kojem se drže svinje i koji udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje afričke svinjske kuge i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe. Zone ograničenja od 3. studenoga 2023. dostupne su na sljedećem linku: http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/ASK/Rje%C5%A1enje%20o%20zonama%20ograni%C4%8Denja%20i%20zara%C5%BEenim%20zonama%203.11.2023.pdf

I dalje je na snazi zabrana klanja za vlastite potrebe na području ograničenja u zonama zaštite i zonama nadziranja koje obuhvaćaju cijelo područje Vukovarko-srijemske i određena područja Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.

Ističemo obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće. Također podsjećamo da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.

Pisane vijesti