Objavljen Pravilnik o tržišnim standardima za jaja

Slika /slike/Priopcenja/jaja1.jpg
U Narodnim novinama broj 90/21 od 13. kolovoza 2021. godine, objavljen je Pravilnik o tržišnim standardima za jaja.

Pravilnikom se propisuju tržišni standardi za stavljanje na tržište jaja kokoši vrste Gallus gallus koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj namijenjenih za konzumaciju ili preradu, jaja koja se unose na tržište Republike Hrvatske iz država članica Europske unije, jaja koja se uvoze iz trećih zemalja i jaja namijenjenih izvozu.

Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013) i Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24.6.2008.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2168 оd 20. rujna 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 589/2008 u pogledu tržišnih standarda za jaja iz slobodnog uzgoja kad je pristup kokošiju površini na otvorenom ograničen (SL L 306, 22.11.2017.).

Pravilnikom su utvrđena detaljna pravila za provedbu navedenih Uredbi s ciljem osiguranja nesmetanog odvijanja zajedničke organizacije tržišta s težištem na tržišne standarde koji moraju biti zadovoljeni da bi jaja bila stavljeni na tržište Europske unije.
 
Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_08_90_1649.html

Pisane vijesti