Javni poziv za iskaz interesa za članstvo u upravnom vijeću europske agencije za sigurnost hrane

Europska agencija za sigurnost hrane – EFSA objavila je na svojim internetskim stranicama poziv za iskaz interesa za popunjavanje sedam mjesta u Upravnom vijeću Agencije. Poziv je također objavljen u Službenom glasniku Europske unije br. 92 od 24. ožujka 2017. godine. U natječajnom postupku mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji ispunjavaju kriterije navedene u pozivu.

Novi članovi Upravnog vijeća bit će imenovani umjesto postojećih članova čiji mandat istječe 30. lipnja 2018. godine. Mandat novih članova trajat će četiri godine i počet će 1. srpnja 2018., a završiti 30. lipnja 2022. godine.     

Rok za podnošenje prijava je 19. svibnja 2017. godine, a prijave se podnose elektronički, putem obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en. Selekcijski postupak provest će Europska komisija koja će Vijeću Europske unije predložiti listu odabranih kandidata. Odluku o imenovanju donosi Vijeće u suradnji s Europskim parlamentom.    

Molimo hrvatske stručnjake koji podnesu kandidaturu za članstvo u Upravnom vijeću EFSA-e da o tome obavijeste Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju na adresu elektroničke pošte: uprava.ruralnirazvoj@mps.hr .

Europska agencija za sigurnost hrane, sa sjedištem u Parmi, osnovana je 2002. godine temeljem općeg zakonodavnog okvira o hrani (Uredba br. 178/2002). Zadaća je Agencije da pruža znanstvene savjete kao potporu europskom zakonodavstvu i politici Unije u kontekstu sigurnosti hrane i hrane za životinje. 

Više o Agenciji: http://www.efsa.europa.eu/Stranica