Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu radne odjeće za ribarske inspektore

Evidencijski broj: 77/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu radne odjeće za ribarske inspektore
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2020 13:00
29.10.2020 Dokumentacija za nadmetanje
29.10.2020 PRILOG_I_Ponudbeni_list
29.10.2020 PRILOG_V_Tehnicka_specifikacija
29.10.2020 PRILOG_II_Troskovnik
29.10.2020 PRILOG_VI_Izjava_o_nekaznjavanju
29.10.2020 Prilog_VII_Izjava
29.10.2020 PRILOG_III_Kriteriji_odabira_i_nacin_izracuna_ocjene_ponuda
29.10.2020 PRILOG_IV_Izjava_o_podacima_dodatnog_kriterija