Uputa OPG-ovima za otvaranje zaštićenog računa

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) omogućuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: OPG) koja posjeduju žive životinje dodatno izuzeće od ovrhe.

Člankom 41., stavcima 5. i 6., citirani zakon propisuje:
„(5) Od ovrhe su izuzeta novčana sredstva koja su OPG-u koji posjeduje žive životinje nužna radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu i koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje osnovnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad.
(6) Visinu izuzetih novčanih sredstava iz stavka 5. ovoga članka odlukom donosi ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave za razdoblje važenja od godine dana“.
Prema Odluci o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2024. godinu („Narodne novine“, br. 155/23.) visina izuzetih novčanih sredstava iznosi:
1. za goveda i kopitare (po grlu): 171,00 eura
2. za svinje (po grlu): 49,00 eura
3. za ovce i koze (po grlu): 37,00 eura
4. za perad (po kljunu): 6,00 eura.
Kako bi od ovrhe zaštitio dio novčanih sredstava u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, potrebno je da ovršenik (nositelj OPG-a) pristupi u bilo koju poslovnicu FINA-e te preda ispunjeni obrazac „Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe“. Originalni primjerak obrasca može se preuzeti u FINA-i, a ogledni primjer kako pravilno popuniti Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe možete pronaći na poveznici.

Zaštićeni račun moguće je otvoriti i putem mrežne stranice FINA-e, a zaštićeno primanje može se dodati putem portala e-Građani. Poveznica: https://www.fina.hr/javne-usluge-za-gradane/ovrhe/zasticeni-racun

Na obrascu Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe svakako treba naznačiti da se radi o primanjima iz članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te kao uplatitelja treba navesti Ministarstvo poljoprivrede.

Napomena: Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Temeljem takve Obavijesti o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe i podataka navedenih u istoj, FINA nalaže banci (koju ovršenik naznači u Obavijesti) da se otvori poseban račun ovršenika (u daljnjem tekstu: zaštićeni račun). Po otvaranju zaštićenog računa, banka o istome obavještava FINA-u, koja potom o broju zaštićenog računa obavještava uplatitelja naznačenog u Obavijesti o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe, a kako bi isti uplatu zaštićenih sredstava izvršio na zaštićeni račun i na taj način omogućio ovršeniku slobodno raspolaganje zaštićenim sredstvima.
Kako bi ovršenik osigurao da mu se sredstva isplaćuju na zaštićeni račun u dijelu koji je izuzet od ovrhe, nužno je da pravovremeno o tome obavijesti svoje kupce/dužnike/Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi uplate usmjeravali ne na njegov račun, nego na poseban račun uplatitelja Ministarstva poljoprivrede HR4910010051563201012 - (Račun za provedbu obračuna OPG-a, a koji je dio računa Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Kupci/dužnici na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR67“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak OIB OPG-a na kojeg se uplate odnose.

Primjer za uplatu:
IBAN Računa primatelja: HR4910010051563201012
Naziv računa primatelja: Ministarstvo poljoprivrede-Račun za provedbu obračuna OPG-a
Model primatelja: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB OPG-a na kojeg se uplata odnosi

Nakon što ovršenik (nositelj OPG-a) uspješno podmiri sva svoja dugovanja te prestane potreba za korištenjem prava sukladno odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ovršenik (nositelj OPG-a) dužan je ponovo pristupiti u bilo koju poslovnicu FINA-e i popuniti obrazac „Zahtjev za opoziv Obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe“ te o nastaloj promjeni obavijestiti svoje kupce/dužnike/Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kako bi mu se sredstva ponovo počela uplaćivati na njegov račun.

Pisane vijesti