Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Poljoprivreda kao osnovna djelatnost na ruralnim područjima od posebnog je interesa za Hrvatsku, stoga se planira nastavak započete transformacije poljoprivrede. Dosadašnjim ulaganjima, kako iz europskih fondova tako i državnog proračuna, poticala su se javna i privatna ulaganja s ciljem gospodarskog rasta i razvoja koji je osnova za revitalizaciju tih područja. Izazov u sektoru poljoprivrede je smanjena konkurentnost i neučinkovito korištenje prirodnih resursa, do čega dovodi usitnjenost proizvodnje i ponude. Daljnjim ulaganjima, kako iz europskih tako i iz nacionalnih sredstava, u potpunosti će se razviti poljoprivredne potencijale zahvaljujući pojednostavljenju administrativnih postupaka, okrupnjavanju poljoprivrednih površina, ojačanim lancima opskrbe zdrave hrane i kvalitetnijim prehrambenim proizvodima, što je važno za ravnomjeran razvoj svih krajeva zemlje i za demografsku revitalizaciju Hrvatske.

Predmetna reforma u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu NPOO) pokreće se s ciljem povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Reforma obuhvaća različite aktivnosti grupirane u četiri mjere: (i) uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća; (ii) uspostava sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju; (iii) digitalna transformacija poljoprivrede; (iv) unaprjeđenje sustava doniranja hrane.

Dio projekata već je spreman za provedbu i izravno doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji. Primjerice, aktivnosti povezane s razvojem sustava monitoringa preduvjet su za planiranje mjera za učinkovitije korištenje zemljišnih resursa u poljoprivredi, uključujući i mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta od degradacije. Projekt digitalizacije u području poljoprivrede omogućit će, između ostaloga korištenje tehnologija pametne poljoprivrede, uključujući ciljano korištenje vode, zaštitnih sredstava i gnojiva.

Projekt unaprjeđenja sustava doniranja hrane doprinosi zelenoj tranziciji zbog komponente sprječavanja otpada od hrane, kao i digitalnoj tranziciji zbog digitalizacije sustava doniranja hrane. Projekt predstavlja izravnu provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH 2019.-2022.

U provedbi reforme bit će uključeno Ministarstvo poljoprivrede (MPOLJ), agencije u njegovoj nadležnosti te tijela regionalne i lokalne samouprave.

Reformom će kroz odabrane mjere biti obuhvaćene različite skupine korisnika: tijela javne vlasti, poljoprivrednici i drugi proizvođači u sektorima poljoprivrede, ruralno stanovništvo, znanstvena zajednica i civilno društvo.

 
Reforme i investicije Razdoblje provedbe Procijenjeni trošak (HRK)
C1.5. R4 Unaprjeđenje sustava doniranja hrane 3/2021. 12/2023. 2.000.000
C1.5. R1-I1 Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće 1/2021. 6/2026. 610.000.000
C1.5. R1-I2 Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom 3/2023. 6/2026. 6.000.000
C1.5. R2-I1 Komasacija poljoprivrednog zemljišta 4/2021. 250.000.000
C1.5. R2-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta 6/2021. 6/2025. 13.000.000
C1.5. R3-I1 Uspostava digitalnih javnih usluga 2/2020. 9/2025. 14.000.000
C1.5. R3-I2 Pametna poljoprivreda 2/2020. 12/2025 50.000.000
C1.5. R3-I3 Sustav sljedivosti 6/2021. 9/2023. 13.000.000
C1.5. R4-I1 Infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane 6/2021. 12/2023. 30.000.000
Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja (HRK) 988.000.000


Informacije o cjelovitom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti dostupne su na službenoj stranici https://planoporavka.gov.hr/