Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu

Prijedlogom Zakona uređuje se daljnje usklađivanje Zakona o biljnom zdravstvu sa Uredbom (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031). Prijedlogom navedenog Zakona, a za potrebe praćenja prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i obrađivanja informacija o rasprostranjenosti karantenskih štetnih organizama Unije i/ili štetnih organizmima koji privremeno ispunjavaju uvjete za uvrštavanje u karantenske štetne organizme Unije, uvodi se pojam informacijskih sustava u biljnom zdravstvu. Nadalje, propisuju se detaljnije odredbe koje se odnose na unos određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja Republike Hrvatske. Detaljnije se propisuju postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i/ili prostora za izolaciju odnosno propisuje se da opravdanost zahtjeva zbog kompleksnosti utvrđuje stručno Povjerenstvo te se na temelju istoga donosi rješenje.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 19.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19510