Nacrt prijedloga Zakona o zdravlju životinja

Zakonom o zdravlju životinja osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (SL L 84, 31.3.2016, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/429)). Uredba (EU) 2016/429, kao dio novog zakonodavnog paketa Europske Unije (EU) u sklopu kojeg je donesena i Uredba o službenim kontrolama (EU) 2017/625, predstavlja izravno primjenjiv, jedinstveni zakonodavni okvir koji zamjenjuje cjelokupno dosadašnje zakonodavstvo EU iz područja zdravlja životinja i s njime povezanih područja. Cilj ovog novog zakonodavnog paketa je ujednačavanje primjene odredbi o zdravlju životinja u svim državama članicama te konsolidacija pravnog okvira za zajedničku politiku EU o zdravlju životinja. Novi zakonodavni paket objedinjuje mnoge dosadašnje odredbe iz područja zdravlja životinja i ukida više od 400 europskih pravnih akata (uredbi, direktiva i odluka). Uredba (EU) 2016/429 daje i neke nove elemente nužne za ujednačeno postupanje u borbi protiv bolesti životinja u svim državama članicama: - utvrđeni su jasni kriteriji za prioritizaciju i kategorizaciju bolesti životinja kao i za popis prijemljivih vrsta životinja te je na temelju tih kriterija uspostavljen novi popis bolesti relevantnih za EU kategoriziranih kao: bolesti kategorije A (bolesti životinja koje nisu prisutne u EU te je u slučaju njihove pojave potrebno poduzeti hitne mjere iskorjenjivanja), bolesti kategorije B (bolesti životinja koje se moraju kontrolirati u svim državama članicama s ciljem njihova iskorjenjivanja diljem EU), bolesti kategorije C (bolesti životinja koje su relevantne za neke države članice te za koje su potrebne mjere kako bi se spriječilo njihovo širenje u dijelove EU koji su službeno slobodni od tih bolesti), bolesti kategorije D (bolesti životinja za koje su potrebne mjere kako bi se spriječilo njihovo širenje zbog njihova ulaska u EU iz trećih zemalja ili premještanja između država članica) i bolesti kategorije E (bolesti s popisa za koje potrebno nadziranje unutar EU). - propisuje osnovne odgovornosti subjekata i veterinara u pogledu zdravlja životinja, mjere biosigurnosti, ranog otkrivanja i kontrole bolesti životinja, redovnog nadziranja zdravstvenog stanja od strane subjekata i veterinarskih posjeta koje su dužni organizirati sami subjekti. - proširuje odredbe o registraciji i odobravanju objekata u kojima se drže životinje ili sakupljaju, proizvode, prerađuju i čuvaju zametni proizvodi i na neke druge vrste životinja, odnosno objekata. Ostali novi elementi zakonodavnog paketa povezani su s proširivanjem zakonske mogućnosti za mjere za prevenciju i kontrolu bolesti u divljih životinja. Uredbu (EU) 2016/429 nadopunjuje čitav niz sekundarnih akata (delegiranih i provedbenih uredbi) kojima se pobliže uređuju pojedine odredbe ovisno o području Uredbe (EU) 2016/429 Zakonom o zdravlju životinja određuje se nadležnost u postupanju te se reguliraju nacionalne odredbe za sprječavanje nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti, svijest o bolesti, krizno planiranje i postupanje u krizi, odgovornosti u odnosu na zdravlje životinja, biosigurnost, sljedivost životinja i proizvoda životinjskog porijekla u odnosu na zdravlje životinja, uvjete premještanja životinja i proizvoda životinjskog podrijetla unutar i izvan zemlje, uvjete unosa životinja i proizvoda životinjskog porijekla u EU i donošenje hitnih mjera. U Republici Hrvatskoj područje obuhvaćeno Uredbom (EU) 2016/429, odnosno područje zdravlja životinja, identifikacije, registracije i sljedivosti životinja, djelomično je regulirano Zakonom o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), dok su specifične mjere u odnosu na sprječavanje, kontrolu, nadziranje, iskorjenjivanje i praćenje pojedinih bolesti životinja regulirane pravilnicima kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete odredbe odnosnih direktiva EU. Zakonom o zdravlju životinja će se cjelokupno nacionalno zakonodavstvo vezano na područje iskorjenjivanja i kontrole bolesti životinja, registraciju, označavanje i sljedivost životinja i proizvoda životinjskog porijekla, promet životinjama i proizvodima životinjskog porijekla unutar EU, između država članica EU i trećih zemalja te nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, koje je do sada bilo propisano Zakonom o veterinarstvu te pravilnicima, staviti izvan snage. Odredbe koje se odnose na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca stupaju na snagu 2026. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19262