U dvije godine uklonili smo 26 nalaza, a jedini novi se odnosi na dodjelu ugovora u 2016. godini

Prethodnom financijskom revizijom poslovanja Ministarstva poljoprivrede 2018. godine utvrđena su 33 naloga i preporuke. U Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020. godinu, pod točkom Provedba naloga i preporuka, nedvojbeno je utvrđeno kako je Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2019. i 2020. postupalo u skladu s Planom provedbe naloga i preporuka te je od 33 naloga i preporuke otklonilo 26 naloga i preporuka. 

Također, utvrđeno je da za 3 naloga i preporuke provedba nije primjenjiva zbog opravdanih razloga. Skrenuli bismo pozornost i na činjenicu da su ranije navedeni nalozi i preporuke utvrđeni prethodno obavljenim financijskim revizijama, u razdoblju od 2013. godine do 2018. godine. Slijedom navedenoga, istaknuli bismo kako je ovo Ministarstvo u 2019. i 2020. godini, uslijed pandemije bolesti COVID-19 i potresa koji je pogodio ovo područje, a usprkos smanjenim ljudskim kapacitetima s kojim je raspolagalo u predmetnom razdoblju i ulažući uistinu velik trud i napore, u potpunosti otklonilo 79 % naloga i preporuka iz prethodnih financijskih revizija. Uvažavajući napore uložene u otklanjanje nalaza iz prethodnih godina, revizori Državnog ureda za reviziju su također istaknuli kako je najveći broj nalaza i preporuka otklonjen upravo tijekom posljednje dvije godine te su ujedno i preostala samo četiri uvjetna  nalaza što je vidljivo iz Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva poljoprivrede za 2020. godinu u okviru poglavlja „Provedba naloga i preporuka iz prošle revizije“.
 
Osnovana Radna skupina za analizu postojećeg stanja u raspolaganju zemljištem
 
Nadalje, skrenuli bismo vam i pozornost da je ovo Ministarstvo, uz otklanjanje nalaza i preporuka iz proteklih razdoblja, samo prepoznalo potrebu za dubinskom analizom poslovanja u dijelu vezanom za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. U tu svrhu i u cilju postizanja što kvalitetnijeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ovo Ministarstvo je osnovalo Radnu skupinu za analizu postojećeg stanja i prijedloga daljnjih aktivnosti vezanih uz poljoprivredno i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. Za potrebe analize i predlaganja načina na koje se može unaprijediti raspolaganje poljoprivrednim zemljištem ostvarena je suradnja s Državnim inspektoratom i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a zatraženi su i podaci kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb. Rad predmetne Radne skupine rezultirao je mnogim prijedlozima za unaprjeđenje upravljanja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem što je, u konačnici, implicirano i u odredbe Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ističemo kako su na zahtjev Ministarstva rezultati dubinske analize prezentirani i dostavljeni revizorima Državnog ureda za reviziju te je od istih odmah i zatraženo da posebnu pozornost posvete ovom dijelu poslovanja Ministarstva poljoprivrede, kako bi svojim znanjem, iskustvom, prijedlozima i preporukama doprinijeli uspostavi kvalitetnog sustava upravljanja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Osnovano Povjerenstvo za otpis potraživanja i obveza
 
Vezano uz nenamjenski utrošak sredstava, važno je naglasiti da se radi o potraživanjima od korisnika komponente V. IPARD i SAPARD programa kao i potraživanjima za povrat neosnovano isplaćenih ili nenamjensko utrošenih sredstava potpore temeljem rješenja poljoprivredne inspekcije, a koje se odnose na isplate korisnicima iz razdoblja prije 2015. godine. Zbog nepoštivanja ugovornih obveza i nenamjenskog utroška sredstava u prethodnim godinama, Agencija je donijela Odluke o povratu sredstava i pokrenula postupke prisilne naplate te će provesti ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Kako bi se otklonile nepravilnosti koje se odnose na potraživanja za povrat sredstava iz ranijih godina, osim ispravka vrijednosti potraživanja implementirati će se i nova funkcionalnost u računovodstvenom sustavu Agencije koja će omogućiti jednostavnije praćenje starih dugovanja po dospijeću. U svrhu ispravka vrijednosti ovakvih potraživanja, kao i otpisa spornih i zastarjelih potraživanja, a s obzirom da se radi o milijunskim iznosima koji nisu isplaćeni za vrijeme rada ove Vlade RH, Ministarstvo je osnovalo Povjerenstvo za otpis potraživanja i obveza. Naime, u praksi je bilo slučajeva kada je po nalogu i preporukama Državnog ureda za reviziju proveden ispravak vrijednosti odnosno otpis zastarjelih i spornih tj. nenaplativih potraživanja iz ranijih godina, a s obzirom da se radilo o velikim iznosima i druge nadležne institucije su zatražile očitovanja po pitanju istoga. Nastavno na navedeno, Povjerenstvo za otpis potraživanja i obveza temeljito analizira kompletnu dokumentaciju uz svako pojedinačno potraživanje i obvezu prije nego uputi prijedlog za otpis ili ispravak vrijednosti potraživanja ministrici.
 
Odgođena naplata povrata za godinu dana
 
Nastavno na donesene mjere i u provedbi ostalih EU fondova vezano uz povrate duga, donijeta je Odluka o odgodi naplate povrata sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstva Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine na temelju Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, iz ožujka 2020. Navedenom Odlukom odgođena je naplata na razdoblje od jedne godine. Aktivno se prate mogućnosti svih povrata od strane korisnika te je temeljem analiza ustanovljeno je da se radi upravo o korisnicima koji s obzirom na financijsko stanje ne bi mogli realizirati povrat, čime je odluka o odgodi naplate jedino sredstvo kojim će se povrati realizirati. Odgoda povrata duga, propisana Odlukom, razumno je vrijeme da korisnici osiguraju dostatna sredstva i da se povrat u konačnici ostvari, kao i da se pomogne korisnicima da opstanu u nastaloj situaciji. Sukladno propisima EU, sva neopravdano isplaćena sredstva se evidentiraju i moraju biti vraćena do podnošenja konačnih računa EK, a to je prvi kvartal 2024. godine. S obzirom na sve navedeno, za očekivati je da će svi povrati biti izvršeni na vrijeme i u propisanom iznosu.

Pisane vijesti